Sökning: "formativ utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden formativ utvärdering.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. Hur kan telekomkunders användning av själv-serviceteknologi öka? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Lidén; [2018]
  Nyckelord :Self-Service Technology SST ; Telecom Customers; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Service Design SD ; Technological Acceptance; Telecommunications and Telecommunications Industry.; Själv-serviceteknologi SST ; Telekomkunder; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Servicedesign SD ; Teknologisk acceptans; Telekommunikation och Telekombranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur telekomkunder användning av själv-serviceteknologi (SST) kan öka. Relevant litteratur som SST, teknologisk acceptans, user experience (UX), customer experience (CX) och servicedesign (SD) har identifierats och förankrat studien vetenskapligt. LÄS MER

 3. 3. Knuffar, assistenter och tilläggsbelopp. En studie av gymnasieskolors dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd ur ett diskursanalytiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helén Johansson; [2018]
  Nyckelord :avreglering; diskursanalys; dokumentation; juridifiering; skolans styrning; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Abstract Ända sedan mitten av 1970-talet har begreppet åtgärdsprogram, för elever i behov av särskilt stöd, funnits med i styrdokumenten för den svenska skolan. Under årens lopp har dock premisserna för den statliga styrningen av skolan varierat. LÄS MER

 4. 4. Automation of Formative Assessment : Implementation and Evaluation of an Artificial Teaching Assistant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Myrsmeden; [2018]
  Nyckelord :constructivism; formative assessment; automated assessment; computer-aided education; computer-aided assessment; konstruktivism; formativ bedömning; automatiserad bedömning; datorstödd undervisning; datorstödd bedömning;

  Sammanfattning : The Swedish government has decided to add programming to the Swedish curriculum to strengthen students’ digital skills. The teachers who will teach programming do not always know programming themselves. LÄS MER

 5. 5. Gamification för peer formativ feedback : En fallstudie om hur gamification kan motivera studenter vid systemvetenskapliga programmet att ge varandra feedback.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Mohamed Elmi; Linus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; assessment; Feedback; Peer assessment; Formative feedback; Gamification; Bedömning; feedback; Peer bedömning; Formativ feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad som skulle motivera studenter att använda sig av en gamifierad plattform för att ge varandra formativ feedback. Studien är utformad som en fallstudie där studiens utgångspunkt är studenternas behov av en möjlig gemensam plattform för att enklare kunna be varandra om hjälp i programmeringskurser. LÄS MER