Sökning: "formell och verkställd läroplan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden formell och verkställd läroplan.

 1. 1. Prov i samhällskunskap. En kvalitativ studie av provkonstruktioner i Samhällskunkspa 1b.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katja Pekka; [2020-06-18]
  Nyckelord :samhällskunskap; ämnestradition; ämnessyn; formell och verkställd läroplan; prov;

  Sammanfattning : Samhällskunskapen är ett historiskt ungt ämne med en tvärvetenskaplig karaktär som ska han-tera ett omfattande stoffinnehåll och syftar till att främja elevers kunskaper, vetenskapliga ar-betssätt och medborgarskap. Ämnets läroplan har beskrivits som otydlig med ett stort tolknings-utrymme samtidigt som den ämnesspecifika didaktiken beskrivits som outvecklad eller splitt-rad. LÄS MER

 2. 2. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER