Sökning: "hot mot revisor objektivitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hot mot revisor objektivitet.

 1. 1. Relationen mellan revisor och kund- en idealbild : En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Mejstedt; Marthina Tedesund; [2016]
  Nyckelord :Client-auditor relationship; ideal image; auditor objectivity; relational; transactional; trust; statutory regulation; Revisor-kundrelation; idealbild; objektivitet; relationell; transaktionell; förtroende; lagstadgade ramar;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan Revisor och Kund- en Idealbild: En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramar Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Mejstedt och Marthina Tedesund Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016 – januari Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning utifrån ett revisorperspektiv tyder på att relationen mellan revisorn och kunden är central vid hot mot oberoendet och revisionskvaliteten. Däremot efterlyses mer forskning från ytterligare perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Klientidentifiering : En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Hagström; Jonas Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Audit; Independence; Objectivity; Client and Identity.; Revisor; Oberoende; Objektiv; Klient och Identifiering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Klientidentifiering - En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johan Hagström och Jonas Ljunggren Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016 – Mars Syfte: I tidigare forskning gjord av Bauer (2015) ges en förklaring till varför revisorer inte är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter, vilket kan vara ett hot mot oberoendet. Studien har genomförts kring ämnet klientidentifiering då det inte finns mycket forskning kring om revisorer är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter. LÄS MER

 3. 3. Oberoendeideologin utifrån två perspektiv : en kvalitativ studie av uppfattningar mellan revisorer och klienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Carolina Andersson; Marie Valtersson Larsson; [2015]
  Nyckelord :auditor; client; independent; dependent; audit consulting; non- audit services; agency theory; legitimacy theory; profession theory; social identity theory; revisor; klient; oberoende; beroende; revisionsrådgivning; icke-revisionstjänster; agentteori; legitimitetsteori; professionsteori; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är en ständigt omdiskuterad fråga och ämnet verkar aldrig gå ur tiden, detta då massmedia ständigt florerar med spekulationer om jävsituationer mellan företag och revisorer. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer och dess klienter resonerar kring oberoende och beroende. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ undersökning av analysmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elina Luuke; Karin Sundh; [2007]
  Nyckelord :analysmodellen; revisorns oberoende; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det viktigt att revisorn är oberoende eftersom att marknaden måste kunna lita på den ekonomiska information som företagen lämnar ut. Revisorns granskning och godkännande fungerar som en slags ”kvalitetsstämpel”. LÄS MER

 5. 5. Revisorns och uppdragsgivarens dilemma vid rådgivning och revidering av ett och samma bolag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ella Maunganidze; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valet av problemområdet bygger på det fokus som har riktats mot revisorns oberoende under de senaste åren allteftersom revisorer har olika funktioner i dagens företag. Revisorn erbjuder utöver revision granskning och rådgivning inom bland annat redovisning, skatt och juridik. LÄS MER