Sökning: "hyckleri"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet hyckleri.

 1. 1. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 2. 2. Att leva upp till förväntningarna - Kommunalt miljömålsarbete ur ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Hansson; [2020]
  Nyckelord :MIljömålsprogram; Nyinstitutionell organisationsteori; Översättning; Materialisering; Glokalisering; Legitimitet; Särkopplingar; Hyckleri;

  Sammanfattning : Genom att ta utgångspunkt i ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv studeras de processer som det kommunala miljömålsarbetet består av. Studien utfördes som en fallstudie av miljömålsarbetet på en kommunal förvaltning och bygger på intervjuer med personer som på något sätt har eller har haft en nyckelroll i förvaltningens miljömålsarbete. LÄS MER

 3. 3. ”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Fredin; [2020]
  Nyckelord :feministisk utrikespolitik; feministisk handelspolitik; feminism; jämställdhet; export; dissonans; hyckleri; diskursanalys; WPR;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka om det finns tendenser till dissonans mellan den svenska feministiska utrikespolitiken och handelspolitiken. Detta genom att analysera hur problem framställs i Regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik samt Sveriges export- och investeringsstrategi med hjälp av Carol Bacchis diskursanalytiska ”What’s the problem represented to be”-metod. LÄS MER

 4. 4. Hyckleri i förvaltningsberättelser? : En kvalitativ innehållsanalys om hur förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Berg; Tobias Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Organizational hypocrisy; legitimacy; administration reports; rhetorical manipulation; Organisatoriskt hyckleri; legitimitet; förvaltningsberättelser; skriftlig manipulation;

  Sammanfattning : Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat för det föregående räkenskapsåret. LÄS MER

 5. 5. Visionen “ett Stockholm för alla” - men finns det möjlighet för alla att delta? : En undersökning av styrdokuments beskrivning av möjligheter till deltagande i arbete för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ax; Malin Norén; [2019]
  Nyckelord :Stockholm municipality; document study; neuropsychiatric disability; autism spectrum disorder ASD ; the learning organization; organizational hypocrisy; regulatory documents; text analysis; participation in work.; Stockholms stad; dokumentstudie; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; autismspektrumtillstånd AST ; den lärande organisationen; organisatoriskt hyckleri; styrdokument; textanalys; deltagande i arbete.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats till följd av bland annat den tekniska utvecklingen och ökade krav på stresstolerans och social kompetens. Vi har upptäckt ett forskningsgap gällande möjligheter för individer med autismspektrumtillstånd att delta på den svenska arbetsmarknaden genom anställning. LÄS MER