Sökning: "hypotes deduktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden hypotes deduktiv.

 1. 1. Barriärer och möjliggörare för implementering av riktlinjer som säkerställer ett barnrättcentrerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julia Debove; [2022]
  Nyckelord :Möjliggörare; Barriärer; Implementering; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Background: The Swedish committment to the Convention on Child Rights forces Swedish organisations operating with children to follow the Convention’s policies and guidelines. However, whether employees within these organisations are provided sufficient conditions to comply with the policies and guidelines remain a challenge. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER

 3. 3. Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosanna Dellwik; David Larsson; Timothy Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Informationstillgänglighet; Redovisningstraditioner; Utvecklingskostnader; Forskning; Kulturskillnader; Redovisning. Regelverk; Disclosure; Accounting traditions; Development costs; Cultural differences; IFRS; Hofstede; Nobes Parker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemins effekt på revisionsarvode för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cornelia Englund; Ann-Charlotte Svensson Holm; [2022]
  Nyckelord :Audit fee; Corona pandemic; Global crisis; Audit risk; Revisionsarvode; Coronapandemin; Globala kriser; Revisionsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en pågående kris där de ekonomiska effekterna och inblandade faktorer för företag inte är helt klarlagda ännu. Teoretiska resonemang har förts kring om några av de effekter som sågs vid finanskrisen 2008–2009 (såsom förändrade revisionsarvoden) också kommer att ske till följd av coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. Kvalité i hållbarhetsrapporter : En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda och privatägda företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabelle Fernqvist; Desiré Kolmodin; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Quality; Quality Index; Extent; Hybrid organizations; State-owned enterprises; Privately owned enterprises; Hållbarhetsrapportering; Kvalité; Kvalitetsindex; Omfattning; Hybridorganisationer; Statligt ägda företag; Privatägda företag;

  Sammanfattning : Titel: Kvalité i hållbarhetsrapporter - En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda företag och privatägda företags hållbarhetsrapporter Författare: Isabelle Fernqvist & Desiré Kolmodin Handledare: Linus Axén Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Kvalité, Kvalitetsindex, Omfattning, Hybridorganisationer, Statligt ägda företag, Privatägda företag Bakgrund: Hållbarhetsrapportering är ett högst aktuellt och omtalat ämne i dagens samhälle, där förväntningar på företag att rapportera sina hållbarhetsaktiviteter och klimatrelaterade risker ökar allt mer. Kvalitén på innehållet i hållbarhetsrapporter är av stor betydelse då företags intressenter riskerar att reagera negativt om hållbarhetsrapporten inte uppfyller deras förväntningar. LÄS MER