Sökning: "intervju beskrivning"

Visar resultat 11 - 15 av 90 uppsatser innehållade orden intervju beskrivning.

 1. 11. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

 2. 12. Barns inflytande – komplext och villkorat : Förskollärares beskrivning om arbetet med barns inflytande i förskolans verksamhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Influence; Democracy; Participation; Approach; Preschool; Preschoolers work; Inflytande; Demokrati; Delaktighet; Förhållningssätt; Förskola; Förskollärares arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to provide knowledge about the influence of children in preschool activities using preschool teachers' descriptions of their views on and work with children's influence. In order to achieve the goal of my purpose, I chose to use a qualitative method, semi-structured interview, where I interviewed three legitimate preschool teachers. LÄS MER

 3. 13. Formativ bedömning i de tidiga skolåren : En studie av lärares beskrivning av hur de arbetar med formativ bedömning i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Gunilla Hjelmlund; [2017]
  Nyckelord :Formativ; bedömning; matematikundervisning; nyckelprocesser; lärandemål; feed back;

  Sammanfattning : Studien behandlar formativ bedömning i de tidiga skolåren. Temat är viktigt att undersöka då bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande som ska implementeras i undervisningen. LÄS MER

 4. 14. Motoriska rörelser på förskolegården : Med barns perspektiv som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emelie Ågren; Michaela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Motorik; Förskolegård; Barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om motoriska rörelser som barn utför på förskolegården samt barns åsikter om dessa platser. De frågeställningar vi utgår från är: Hur ser barn på förskolegårdens utformning? Vilka motoriska färdigheter tränar barn på förskolegården? Den teoretiska grund som ligger för vår studie är barns perspektiv, där vi lyfter fram barnens åsikter och tittar på vilka motoriska rörelser de utför. LÄS MER

 5. 15. Skolan och språkstörning : Erfarenheter hos några elever med språkstörning och deras lärare. En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Jansson von Tell; [2017]
  Nyckelord :Language impairment; socio-cultural perspective; pupils perceptions; teachers perceptions; Språkstörning; sociokulturellt perspektiv; elevers uppfattningar; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter av och uppfattningar om språkstörning några elever och deras lärare har ur sociala och lärandemässiga aspekter. För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ undersökning genomförts med intervju som metod. LÄS MER