Sökning: "invandrare pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden invandrare pedagogik.

 1. 1. Interkulturell undervisning i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessica Halén; [2020]
  Nyckelord :interkulturalitet; mångkulturalitet; religionsundervisning; so-didaktik; socialisationsprocess; undervisning; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar med interkulturalitet. Forskare framställer att interkulturalitet främjar alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledning inom utbildningsformen Svenska för yrkesutbildade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bianca Lanciai; Sanna Malmsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgänglighet, behov och vägledningsprocesser av studie- och yrkesvägledning inom Sfx-utbildning i Storstockholmsregionen. Datainsamlingsmetod utgjordes av en kombination av enkät och intervjuer. Enkäten bidrog med svar gällande tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 3. 3. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER

 4. 4. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER

 5. 5. ATT UNDERVISA OCH LÄRA MED DIGITALA MEDEL : - En kvalitativ studie ur ett lärar- och elevperspektiv på SFI

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mirjana Kapcevic; Christina Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :SFI; digitalisering; undervisning; digitala medel; lärande; lärarperspektiv; elevperspektiv; digitala verktyg; pedagogik.;

  Sammanfattning : En studie av Lundgren, Rosén och Jahnke (2017) visar att det finns ett behov att lyfta lärarnasarbetssätt inom Svenska För Invandrare (SFI). Studien betonar vikten mellan SFI undervisningen ochvardagslivet där eleverna kombinerar språket med vardagen. LÄS MER