Sökning: "jämföra teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade orden jämföra teorier.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Mulan: lotusblomma eller kampsportsmästare? : En kvalitativ jämförande semiotisk studie av filmerna Mulan (1998) och Mulan (2020) ur ett genus- och kulturperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Mehmedovic; Hedvig Westman; [2021]
  Nyckelord :Mulan; Disney; ideology; culture; gender; stereotypes; semiotics; China; Mulan; Disney; ideologi; kultur; genus; stereotyper; semiotik; Kina;

  Sammanfattning : Studien ‘’Mulan: lotusblomma eller krigshjälte?’’ avser att jämföra manliga och kvinnliga karak­tärers samt den kinesiska kulturens representation i Disneys filmer Mulan (1998) och Mulan (2020) för att se vilka likheter och skillnader som finns i representationerna. Karaktä­rer­na och kulturen kommer att analyseras utifrån genus- och asiatiska stereotyper. LÄS MER

 3. 3. En studie om närundervisningens betydelse i samband med läsförståelse hos vuxna elever inom distansundervisning i samband med Coronapandemin jämfört med närundervisning : En undersökning av läsförståelse i samband med romanläsning på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annica Walther Bajalan; [2021]
  Nyckelord :Lässtrategier; reciprok undervisning; distansstudier; textsamtal;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra elevers förmåga att tillämpa olika lässtrategier i distansundervisning jämfört med närundervisning. Studien har gjorts på en kurs i grundläggande svenska inom den kommunala vuxenutbildningen där elever har läst en roman och besvarat tillhörande instuderingsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagog och Förstelärare i skolutvecklingsprocessen: kompletterande eller konkurrerande roller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Gertrud "Trudi" Knutsdotter Carleson; Charlotte Sandelin; [2021]
  Nyckelord :ArbetsbeAretsbeskrivning; Distribuerat delegerat ledarskap; Förstelärare; Profession; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Förstelärare och specialpedagog i skolutvecklingsprocessen: kompletterande eller konkurrerande roller? (Knutsdotter-Carleson, Trudi & Sandelin, Charlotte, 2021) är vårt examensarbete efter 1,5 år på Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.  Uppsatsen sätter ljuset på försteläraren och specialpedagogen. LÄS MER

 5. 5. Fattiga länders potential till fattigdomsbekämpning : En studie om handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arvid Santesson; Martin Åhlander; [2020]
  Nyckelord :fattigdom;

  Sammanfattning : Finns det recept för hur fattiga länder kan ta sig ur fattigdom och börja konkurrera på den internationella marknaden? Befintlig forskning pekar åt olika håll. Kända handelsteorier hävdar att frihandel gynnar samtliga parter, men vissa teorier och modeller pekar snarare på att inhemsk industri bör skyddas i vissa regioner. LÄS MER