Sökning: "jag och religion"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden jag och religion.

 1. 1. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER

 2. 2. Vägen till att förstå religion : En kvalitativ observationsstudie som undersöker hur en religionslärare arbetar med språk- och kunskapsutveckling med elever på introduktionsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Olivia Khoshaba; [2023]
  Nyckelord :religionsundervisning; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; stöttning; BICS; CALP; semantisk gravitation; semantisk densitet; kunskap;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur en religionslärare arbetar med språk- och kunskapsutveckling hos elever på introduktionsprogrammet Individuellt val. Syftet var att undersöka hur religionsläraren arbetar för att eleverna ska utveckla ett skolspråk. LÄS MER

 3. 3. Bestämmer jag själv över mitt utseende på jobbet? - En analys av arbetsgivares möjlighet att bestämma över arbetstagares kläder och utseende på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Pernehill; Sara Svensson; [2023]
  Nyckelord :diskriminering; arbetsledningsrätt; klädpolicy; utseendekrav; huvudduk; religiösa symboler; neutralitetspolicy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur stor möjlighet arbetsgivare på Sveriges arbetsplatser har att styra över sina anställdas utseenden i form av att uppställa utseendekrav samt klädkoder. Arbetsledningsrätten är långtgående i Sverige och ger arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet i sin verksamhet som det behagar dem. LÄS MER

 4. 4. "I have alluded to him, Reader". Categorising literary references in Jane Eyre (1847)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Olivia Nordgren; [2022-02-17]
  Nyckelord :Charlotte Brontë; Jane Eyre; allusions; references; structuralism; dimensions of the text; textual and extratextual; allusioner; referenser; strukturalism; textdimensioner; textuellt och extratextuellt;

  Sammanfattning : This essay examines the use of references to real books within the narrative of Charlotte Brontë’s Jane Eyre (1847). Jane Eyre is one of the most densely allusive novels of its time, which is well-documented, but there is a limited focus on the use of allusions and references woven into its narrative, as opposed to the references woven into the textual side of the prose itself. LÄS MER

 5. 5. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER