Sökning: "kommersialiseringsprocessen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kommersialiseringsprocessen.

 1. 1. Elbilens framtid i Sverige : En studie som undersöker elbilsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wasan Hussein; Frida Nygren; [2014]
  Nyckelord :Elbil; laddningsinfrastruktur; tillväxt; kommersialiseringsprocess; implementering; innovatörer; tidiga användare; tidiga majoriteten; sena majoriteten; eftersläntrare; kundpreferenser;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor utmaning med den snabbt ökande fordonsanvändningen, vilket bidrar till klimatbelastning samt skapar ett beroende av fossila bränslen. Ett alternativ för att minska problemet är att öka användningen av elbilar. LÄS MER

 2. 2. ETC och kommersialiseringen av algbatteriet : Om ETC: s plats i kommersialiseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Edman; [2011]
  Nyckelord :ETC algbatteriet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att skapa en turistdestination genom kommersialisering av kulturarv : En fallstudie av Glasriket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Alexandra Johansson; Maria Källqvist; Anna-Karin Larsson; [2010]
  Nyckelord :kommersialisering; kulturarv; Glasriket;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur kommersialisering av kulturarv används för att driva en turistdestination. Det har genomförts genom vår beskrivning av kommersialiseringsprocessen. Hur pass framgångsrik kommersialiseringsprocessen är avgör hur attraktiv och konkurrenskraftig destinationen blir på marknaden. LÄS MER

 4. 4. När akademisk forskning blir företag : En studie av vilka faktorer som kan vara avgörande för att en kommersialiseringsprocess med grund i akademin ska inledas.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Iwar; Helena Lundgren; Sofia Krouthen; [2009]
  Nyckelord :akademisk forskning; entreprenör; företag; kommersialisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan vara avgörande för att en kommersialiseringsprocess med grund i akademin ska inledas. Den teoretiska referensramen i studien belyser nätverksteori, incitament till entreprenörskap inom akademin samt teori om vägen från akademisk forskning till företag. LÄS MER

 5. 5. Att förtära ett kulturarv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marie Christoffersen; Jenny Schier; Katja Paulsson; [2007]
  Nyckelord :kulturarv; kommersialisering; hållbar turism; upplevelser; äkthet; agroturism; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur bevarandeaspekten av ett kulturarv kan beaktas i kommersialiseringsprocessen av detsamma, i turismsammanhang. Vi har i uppsatsen granskat hur aktörer med olika intresseområden inom turismbranschen resonerar kring bevarandeaspekten av ett kulturarv, för att på så vis kunna utläsa om och isåfall hur deras resonemang skiljer sig åt. LÄS MER