Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 2185 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Skantz; [2023]
  Nyckelord :Health; Physical education teacher; Interview; Competence development; Nutrition education; Teacher education; Hälsa; Idrottslärare; Intervju; Kompetensutveckling; Kostundervisning; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. LÄS MER

 2. 7. "Man måste verkligen välja hur man planerar" : En kvalitativ studie om hur förskollärare planerar och genomför undervisning i samband med inskolningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nylund; Jennifer Svensson; [2023]
  Nyckelord :educare; förskola; inskolning; trygghet; anknytning; undervisning; planering; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar och genomför undervisning i samband med inskolningar. Studiens undersökningsinstrument utgörs av en intervjuguide som är framarbetad för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 8. Complexity Analysis and Structural Optimization for Architecture Models of Mechatronic Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuanyang Zhang; [2023]
  Nyckelord :Mechatronic System Design; Architecture Model; DSM; Structural Complexity; Partitioning Optimization Design; Mekatronisk Systemdesign; Arkitektur Modell; DSM; Strukturell Komplexitet; Partitionering Optimering Design;

  Sammanfattning : The design and development of mechatronic system are becoming an increasingly complex task due to the numerous disciplines involved, rapidly increasing scales, and the integration issues of different domains and technologies. The structural complexity of the architecture model design decides the quality of system design in many aspects: the scalability of the system design; usage of allocated resources which influences the computational overhead, etc. LÄS MER

 4. 9. Kristi brud - från mystiskt fenomen till kvinnlig förövare : En kvalitativ text- och bildanalys av mediernas gestaltning av Åsa Waldau

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carla Sanchez; Johanna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; Åsa Waldau; Kristi brud; genus; kvinnlig förövare; genus; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att undersöka hur Åsa Waldau, även kallad “Kristi brud” gestaltats i svensk press under åren 2004 till 2021. Studien fokuserar på två perioder, 2004 till 2016 och 2017 till 2021, tiden före och efter misshandelsanklagelserna. LÄS MER

 5. 10. Hållbarhetschef i regional förvaltning - vad innebär det? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evelina Hilmersson; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; Agenda 2030; public health; sustainability manager; hållbar utveckling; Agenda 2030; folkhälsa; miljö; hållbarhetschef;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regionerna är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030 och framgångsrikt genomförande förutsätter engagerat ledarskap som agerar långsiktigt och tvärsektoriellt samt hållbarhetsintegrering i det övergripande styr- och ledningssystemet. Under senaste åren har allt fler regioner tillsatt hållbarhetschefer för det övergripande strategiska hållbarhetsarbetet. LÄS MER