Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 2185 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. ”Hellre lite vila en stund varje dag än ingen alls!” : Förskollärares beskrivningar av vila i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Olivia Kästel-Sjöman; Emelie Breitkreuz; [2023]
  Nyckelord :child perspective; preschool; preschool teacher; rest; sleep; barnperspektiv; förskola; förskollärare; sömn; vila;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares beskrivningar av vila i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Informanterna i denna studie bestod av förskollärare som är verksamma i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 12. Flerspråkighetens komplexitet : Förskollärares resonemang kring barns modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Pålsson; Evelina Thomander; [2023]
  Nyckelord :Modersmål; flerspråkighet; delaktighet; SKUA;

  Sammanfattning : De senaste åren har förskolan gått från att vara homogen till att bli heterogen relativt snabbt. På grund av denna förändring krävs det idag att förskollärare besitter en kompetens att möta denna mångfald på förskolan. LÄS MER

 3. 13. "Samtidigt som du ska va den stöttande så blir du liksom fångvakten och så ska du ändå bygga en relation som är bärande" : En kvalitativ studie baserad på professionellas berättelser om arbetet på SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elin Blomstrand; Meja Hartell; [2023]
  Nyckelord :Asymmetri; Hantering; Makt; Maktasymmetri; Socialpedagogiska dimensioner; Socialpedagogiskt förhållningssätt; Socialpedagogiskt erkännande; Ungdomar; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera de professionellas erfarenheter av socialpedagogiska dimensioner och asymmetrin mellan behandlare och ungdom på SiS särskilda ungdomshem samt vilka skillnader som påverkar yrkesutövningen.  Studiens metodologiska utgångspunkt var hermeneutik med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där fem professionella intervjuades. LÄS MER

 4. 14. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Nyckelord :förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Sammanfattning : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. LÄS MER

 5. 15. Återhämtning i förskolan : Vilken status har den enligt några förskollärare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Gustafsson; Cecilia Hansen; [2023]
  Nyckelord :Recovery; rest; sleep; routine-directed; organized recovery; self-regulated recovery; children; preschool; preschoolteacher; organizational conditions; guardians; salutogenic perspective; educare; educational atmosphere; Återhämtning; vila; sömn; rutinstyrd; organiserad återhämtning; självreglerad återhämtning; barn; förskola; förskollärare; organisatoriska förutsättningar; vårdnadshavare; salutogent perspektiv; educare; pedagogisk atmosfär;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilken status återhämtningen har i förskolan enligt några förskollärare. För att undersöka syftet tar studien utgångspunkt i tre frågeställningar: Vad påverkar enligt några förskollärare återhämtningens genomförande när utbildningen organiseras? Hur resonerar några förskollärare om vikten av återhämtning i förskolan för barns individuella välbefinnande? Hur påverkar samarbetet med vårdnadshavare barns återhämtning enligt några förskollärare? Studien motiveras då tidigare forskning visar att återhämtning är en förutsättning för lärande. LÄS MER