Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 1764 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 2. 12. Service innovation in the pharmaceutical industry : How do existing value propositions restrict the adoption of new resources?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jansson; Anton Anhammer; [2021]
  Nyckelord :Service-dominant logic; service innovation; value proposition; practices; restrictions; digital resources; pharmaceutical industry.;

  Sammanfattning : The topics of value propositions and service innovation have been highly interesting topics within service-dominant logic. Something that has not been studied in previous research, and the purpose of this thesis, is to investigate; how current value propositions restrict service innovation by restricting digital resource utilization. LÄS MER

 3. 13. De ansiktslösa i hopplöshetens fördärv : En kritisk diskursanalys av nyhetsmediers samhällsdebatt om gängkriminaliteten i Sverige

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gang criminality; identities; mass media; social debate; social hierarchies of power; stigmatization processes; Gängkriminalitet; identiteter; kritisk diskursanalys; massmedia; samhällsdebatt; sociala makthierarkier; stigmatiseringsprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur personer i gängkriminella miljöer konstrueras samt positioneras i den nyhetsmediala samhällsdebatten om gängkriminalitet i Sverige genom att studera publicerade debattartiklar från en specifik tidsperiod. Studien utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv som menar att verkligheten formas och tolkas genom språkliga diskurser, varför valda analysverktyg har ett lingvistiskt fokus där texternas lexikala aspekter undersöks, liksom deras anspråk på gängkriminalitetens orsaker och lösningar. LÄS MER

 4. 14. Barn är inte små vuxna : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn på en akutmottagning anpassad för vuxna.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Eriksson; Emelie Viljanen; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; intervju; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterskor; upplevelse; vård av barn;

  Sammanfattning : Bakgrund Många akutmottagningar tar emot patienter i alla åldrar trots att de är anpassade för den vuxna patienten. Sjuksköterskor bör besitta kunskap kring alla patienter som är i behov av akutsjukvård, oavsett ålder. Det finns en komplexitet i vården av barn då de har en annan fysiologi och utveckling att beakta gentemot vuxna. LÄS MER

 5. 15. Bland lövkojor, sandkakor och skuggslem : En studie om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck i den fria utomhusleken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Weiland; Nina Hedin; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fri lek; förskola; inflytande; kamratkultur; makt; tolkande reproduktion; utomhuslek;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet och inflytande lyfts fram i både barnkonventionen, FNs konvention om barnets rättigheter (2009) och i Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018) och är samtidigt ett ämne som intresserar oss mycket. Under våra verksamma år inom förskolans värld har vi blivit bekanta med begreppens komplexitet och ställt oss frågan om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck men även hur detta kan förstås. LÄS MER