Sökning: "läkemedelsadministration"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet läkemedelsadministration.

 1. 1. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Nyckelord :djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Sammanfattning : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av ansvar vid delegering : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathias Fredriksson; Caesar Iseri; [2018]
  Nyckelord :medicine administration; municipal care homes; safe care; unlicensed personnel; kommunala vårdboenden; läkemedelsadministration; olegitimerad personal säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskor med flera komplexa arbetsuppgifter. Behovet av att delegera arbetsuppgifter ökar i och med detta och kraven på att delegera patientsäkert beskrivs som centralt. Den tidigare forskningen ger ingen klar bild över vem som har vilket ansvar i delegeringsfrågan. LÄS MER

 4. 4. Risk för påverkan på patientsäkerhet vid delegering av läkemedelsadministration. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Andersen; [2018]
  Nyckelord :Administrering av läkemedel; Delegering; Icke legitimerad personal; Läkemedel; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering av administrering och överlämnande av läkemedel till icke legitimerad personal är en allt vanligare lösning vid brist på sjuksköterskor med hot mot patientsäkerheten som följd. Syfte: Belysa huruvida patientsäkerheten påverkas då administrering samt överlämnande av läkemedel delegeras till icke legitimerad personal. LÄS MER

 5. 5. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER