Sökning: "lärande med kroppen förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden lärande med kroppen förskolan.

 1. 1. ”Det man gör med kroppen, fastnar i knoppen” : En kvalitativ undersökning om verksamma förskollärares arbete med motorisk utveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Åberg; Frida Rosén; [2021]
  Nyckelord :Motor skills; motor skills training; motor skills developement; physical development; learning; mental development; Motorik; motorisk träning; motorisk utveckling; fysisk utveckling; lärande; psykisk utveckling;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur sju förskollärare tolkar och arbetar med barns motoriska träning i den pedagogiska verksamheten samt om hur de anser att barns motorik påverkar utveckling och lärande. Den empiriska undersökningen utgår från en kvalitativ ansats med semistruktuerade intervjuer utifrån två frågeställningar: Hur resonerar förskollärare om motorisk träning kopplat till barns utveckling och lärande? Samt På vilka sätt utmanas barnen till motorisk träning på förskolan, enligt förskollärarna?. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till lärande om och med kroppen genom fysisk rörelse : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erika Andersson; [2021]
  Nyckelord :Biologi; Fysisk rörelse; Förskolan; Människokroppen; Undervisning;

  Sammanfattning : Biologi är ett stort ämne i naturvetenskap där läran om människokroppen inkluderas. Men på vilket sätt får barnen i förskolan lära sig om människokroppen? En viktig kompetens att få vetskap om i förskolan är människokroppens funktion för att må bra som människa. LÄS MER

 3. 3. Känslor, våld och en gnutta hjälp : En fenomenologisk studie om förskolebarns upplevelser och beskrivningar av konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jasmin Persson; [2020]
  Nyckelord :Konflikter; barns perspektiv; fenomenologi; förskolebarn; essens; fenomen; livsvärld; upplevelse; erfarenheter;

  Sammanfattning : Det problemområde som föreliggande studie grundar sig på är att det finns ett behov av forskning som utgår från barns perspektiv på konflikter. Därmed är studiens syfte att närma sig barns livsvärldar för att synliggöra och beskriva deras erfarenheter av fenomenet konflikter i förskolan och lyfta fram barnens röster. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i förskolan- 7 förskollärares erfarenheter : Fokus på motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ebba Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; koordinationsförmåga; kroppsuppfattning; motorik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet är betydelsefullt för barns utveckling och lärande. Genom att få arbeta med kroppen får de bland annat en bättre koncentrationsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares användning av det verbala språket som redskap : En kvalitativ studie om samspel och flerspråkighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Ellinor Steen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning visar att flerspråkighet i förskolan kan vara en utmaning och barns språkliga bakgrund lätt hamnar i skymundan i verksamheten. Utifrån ett maktperspektiv kan förskollärares förhållningssätt vara väsentligt för att ge barn förutsättningar att kommunicera. LÄS MER