Sökning: "De yngsta barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden De yngsta barnen.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Vilka tecken uppvisar de yngstabarnen som utsatts för våld av enprimär omsorgsgivare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :August Mikaelsson Pfeil; [2022]
  Nyckelord :Våld mot barn; tecken; signaler; symtom; primär omsorgsgivare; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett allvarligt folkhälsoproblem och de yngsta barnen är en särskilt utsatt åldersgrupp. Inom forskningen om det förebyggande arbetet framhålls betydelsen av den tidiga identifikationen av våldet. LÄS MER

 3. 3. ”Skulle jag inte tänka att en tvååring kan teckna fågelns rörelse då skulle jag ju inte be dem göra det” : - Förskollärares tankar om planerad undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Yeshamine Nilsson; Anna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Planerad undervisning; de yngsta barnen; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur planerad undervisning med de yngsta förstås av förskollärare. En kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer används som metod för att samla in empiri. Begreppen det kompetenta barnet samt barnet som being och becoming tillämpas som analysverktyg. LÄS MER

 4. 4. “Vi måste lyssna med alla våra sinnen” : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för de yngsta barnens delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Alexandra Steinert; Amanda Härnborg; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; inflytande; makt; inomhusmiljö; subjekt; Foucault;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats och fokusgruppssamtal där totalt sex förskollärare har deltagit. Studien har inspirerats av det socialkonstruktionistiska perspektivet. Studiens resultat indikerar att förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation mynnar ut i att barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande. LÄS MER

 5. 5. “ATT VARA LITEN” SPECIALISERAD BEHANDLING FÖR SMÅ BARN MED TRAUMA En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Lelliott; Frida Rosenström; [2022]
  Nyckelord :emotional trauma; psychological trauma; posttraumatic stress; severe stress; infant; toddler; preschooler; small child; treatment; intervention; therapy; psykiskt trauma; psykologiskt trauma; posttraumatisk stress; svåra påfrestningar; spädbarn; småbarn; förskolebarn; litet barn; behandling; intervention; terapi;

  Sammanfattning : Idag finns ett starkt forskningsstöd som visar att små barn utvecklar PTSD eller andra stressrelaterade symtom i samband med trauma i lika eller högre grad än äldre barn, ungdomar och vuxna. De yngsta barnens starka beroende av sina vårdnadshavare för överlevnad och skydd i kombination med deras utvecklingsmässiga omognad gör de minsta barnen till en särskilt utsatt och sårbar grupp. LÄS MER