Sökning: "lärares språkkompetens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lärares språkkompetens.

 1. 1. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

  Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER

 2. 2. Deltagares och lärares syn på SFI : Förhållningssätt till undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tommy Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Kulturella värderingar; SFI klassrummet; muntlig språkkompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen dels avseende kunskapssyn och lärande, dels relationer och kommunikation i klassrummet. Tio deltagare och tio lärare gav genom kvalitativa intervjuer ca 350 kommentarer kring SFI-undervisningen, vilka klassificeras utifrån kunskapssyn, lärande, relation och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning och skolutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christer Grenabo; [2009]
  Nyckelord :likvärdig bedömning; bedömning; skolutveckling; språkkompetens;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie syftar till att undersöka i vilken utsträckning satsningar på likvärdig bedömning fått genomslag i lärares verksamhet. Undersökningen tar avstamp i svårigheterna att implementera läroplan och kursplaner. LÄS MER

 4. 4. Tål alla Kiwi? : En empirisk studie av lärares praktiska tillämpning av Kiwimetoden i grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Beatrice Karlström; Camilla Sjödin Mankiewicz; [2008]
  Nyckelord :Kiwimetoden; Nya Zeeland; Whole Language; vägledd läsning; individualisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar en läs- och skrivutvecklingsmetod, Kiwimetoden. Metoden härstammar från Nya Zeeland och grundtanken är att elever genom socialt samspel i meningsfulla sammanhang utvecklar språkkompetens. Nya Zeelands skola anses vara ”pedagogikens Mecka” och intresserar ”skolfolk” världen över. LÄS MER