Sökning: "låg utbildning! och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden låg utbildning! och hälsa.

 1. 1. Digital transformation of healthcare services in developing countries : An exploratory research of healthtech opportunities in Bottom of the Pyramid (BOP) markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Rundqvist; Amanda Von Schinkel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of new technologies within healthcare open up for important and valuable opportunities for businesses as well as for individuals. Mobile health is one of the most important digital innovation, since patients get the opportunities to self-manage diseases and to receive healthcare services from specialists wherever and whenever. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av hemtjänstverksamhet : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Lööv; Hedda Unosson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; digitalisering; digitala verktyg; hemtjänst; hemtjänstpersonal; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling inom hemtjänsten går framåt och förhoppningen är attkunna öka möjligheter och effektivitet i arbete och välfärd. Med hänsyn tillutvecklingen inom hemtjänsten, var en studie relaterat till hemtjänstpersonalsuppfattningar om digitalisering aktuellt. LÄS MER

 3. 3. Utrikes födda kvinnor in i ett projekt och ut i samhället : En kvalitativ studie kring projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Törngren Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; Folkhälsa; Health Literacy; Projekt; Utrikes födda kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generellt sett har utrikes födda individer sämre hälsa jämfört med individer födda i Sverige. Utrikes födda kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt en låg grad av sysselsättning. Utbildning är en friskfaktor och arbetslöshet är en riskfaktor för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av mödrars utbildningsnivå på amningsfrekvensen : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Anttila; [2020]
  Nyckelord :amning; attityder; utbildningsnivå; socioekonomisk status; mödrar;

  Sammanfattning : Amning ger stora hälsofördelar för både mödrar och spädbarn. Sverige står bakom WHO:s rekommendation om att amma exklusivt upp till 6 månader. Amningsfrekvensen är låg trots alla positiva hälsoeffekter som amning medför. Flera socioekonomiska faktorer påverkar amning. LÄS MER

 5. 5. By the way, how is your sex life? : Sjuksköterskors arbete rörande sexuell hälsa – en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Fahlström; [2020]
  Nyckelord :sexuality; experiences; knowledge; responsibility; relationship and health promotion; sexualitet; erfarenheter; kunskap; ansvar; relation och hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa existerar och är essentiell för människor genom livscykeln. Människors sexuella hälsa kan påverkas av sjukdomar, medicinering eller kroppslig funktion. Sjuksköterskor bär en viktig roll i att främja, det patienter upplever som sexuell hälsa. LÄS MER