Sökning: "likheter likheter mellan spanien och sverige"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likheter likheter mellan spanien och sverige.

 1. 1. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linda Kullänger; [2015]
  Nyckelord :jämförelsestudie; landskapsarkitektyrket; paisajista; Stockholm; Barcelona;

  Sammanfattning : Landscape architect is a profession that withholds varying tasks inside countries and between countries. In many countries the landscape architect profession does not exist. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars syn på den fria lekens betydelse för lärande : En jämförande studie i en svensk respektive utlandssvensk förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Maria Lilja; LaTorre Peñaloza Erika; [2011]
  Nyckelord :fri; lek; förskola; lär; barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria lekens betydelse för barns lärande. Studien görs i en förskola i Sverige respektive en utlandssvensk förskola i Spanien och svaren jämförs sedan mellan de olika länderna. LÄS MER

 3. 3. Kulturell inverkan pa uppfattning av auktoritet : en jamforelse mellan studenter pa Karlstads och Alicantes universitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Linderholm; [2008]
  Nyckelord :auktoritet; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka vilka egenskaper chefer besitter som bäst kommer motiverar nästagenerations anställda att följa chefers order och beslut och hur detta påverkas av kulturellafaktorer. För att uppnå detta syfte har en enkätundersökning utförts bland studenter på ettuniversitet i Sverige och ett i Spanien, mer specifikt Karlstads och Alicantes universitet. LÄS MER

 4. 4. En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lina Majtorp; [2008]
  Nyckelord :ekonomisk tillväxt; hållbar utveckling; koldioxidutsläpp; transportsektor; vägtrafik; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Sverige har uppvi-sat en internationellt lyckad reduktion av CO2-utsläpp samtidigt som Väg- och transportforskningsinstitutet visar att Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken kan vara dubbelt så höga som rapporterat. LÄS MER

 5. 5. Kundrelationer : En jämförande intervjustudie av Sverige & Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Karin Ståhlberg; Nina Persson; [2007]
  Nyckelord :Kultur; organisationskultur; nationell kultur; kundrelationer och kommunikation;

  Sammanfattning : The way you address people is depending on the existing culture, to be on familiar terms with people you don’t know or elderly people is totally unacceptable in some cultures. Some behaviour might be acceptable in one culture, and unacceptable in another. LÄS MER