Sökning: "livsvillkor sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden livsvillkor sverige.

 1. 1. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 2. 2. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken. The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

 3. 3. Vilja värna, men våndas : Anhörigas upplevelser av att vårda närstående i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Hesseltun; Anna Schelin; [2017]
  Nyckelord :anhörigvårdare; anhöriga; upplevelser; informell vård; närstående; fokusgrupp; intervju; hem;

  Sammanfattning : Ungefär var femte vuxen person i Sverige är anhörigvårdare. Omsorg som ges av anhöriga har en samhällsbärande funktion. Huvudparten av tidigare forskning om anhörigvårdare i Sverige beskriver anhörigvårdares olika svårigheter, men även positiva aspekter har skildrats. LÄS MER

 4. 4. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

 5. 5. Vem får komma till Sverige? - En genusrättsvetenskaplig analys av identitetskrav i asyl- och familjeåterföreningsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Rantzer; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; asyl; familjeåterförening; anknytning; uppehållstillstånd; identitetskrav; identitet; genusrättsvetenskap; genusvetenskap; kön; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv de skillnader som finns i kraven att styrka sin identitet i uppehållstillståndsärenden på grund av asyl respektive anknytning, med utgångspunkt i att fler män får uppehållstillstånd på grund av asyl och fler kvinnor på grund av anknytning. Den centrala frågan som behandlas är huruvida reglerna för att söka och erhålla uppehållstillstånd i Sverige är bättre anpassad efter flyktingmäns livsvillkor än flyktingkvinnors. LÄS MER