Sökning: "makt kunskap foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden makt kunskap foucault.

 1. 1. Urbefolkningars exklusion inom hållbar utveckling : En jämförande diskursanalys om maktrelationen mellan inhemska och västerländska kunskaper i en dominant kunskapsdiskurs om ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Aemelia Hellgren Nilsson; [2020]
  Nyckelord :diskurs; makt; inhemska kunskaper; västerländsk kunskap; västerländsk dominans; världsbilder;

  Sammanfattning : This paper seeks to understand how indigenous knowledge tends to be excluded in a global dominant Western discourse of knowledge. Indigenous people have due to European colonialism, racism and power been structurally marginalized and oppressed for centuries. LÄS MER

 2. 2. Ordningsomdöme, att vara eller icke vara : En kritisk diskursanalys av politikers framställning av skolan och dess fostransuppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Albin Edlund; Noel Yrigoyen Navarro; [2020]
  Nyckelord :Fostran; ordningsomdöme; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de konkurrerande uppfattningar och anspråk ifråga om skolans fostransuppdrag som framförs i debatter om återinförandet av ordningsomdöme. För att besvara syftet har vi undersökt framställningen av skolan och dess fostransuppdrag i två riksdagsdebatter om återinförandet av ordningsomdöme, då detta särskilt aktualiserar frågor om skolan som en fostrande institution. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemsläraren i skolans värld : En vetenskaplig essä om maktrelationen mellan lärare i fritidshem och lärare i den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :after-school center; teacher; after-school teacher; compulsory school; power; power relationship; power imbalance; Bourdieu; theory of capital; Foucault; fritidshem; lärare; lärare i fritidshem; obligatorisk skola; makt; maktrelation; maktobalans; Bourdieu; kapitalteori; Foucault;

  Sammanfattning : The purpose of this scholarly essay is to gain an increased understanding of the power relationship between teachers in after-school centers and teachers in the compulsory school. The starting point for the essay is a story which deals with various self-experienced situations where an imbalance in power is perceived as particularly noticeable. LÄS MER

 4. 4. ”Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli” – en kvalitativ studie om barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marie Löfstrand; [2020]
  Nyckelord :Foucault; makt; barnkonventionen; delaktighet; barns inflytande; förskola.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolan arbetar för att tillförsäkra barns rätt att uttrycka sina åsikter samt vilken betydelse dessa åsikter tillmäts i praktiken. Studien utgår ifrån Foucaults maktbegrepp för att analysera hur kunskap och makt är sammankopplade. LÄS MER

 5. 5. SiS ungdomar- offer och förövare : En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Anna Kling; Ann-Christin Hallinder; [2020]
  Nyckelord :Institutionalization; residential care; secure units; State Institutional Board s special youth homes; youth; newspaper; discourse analysis; Foucault; Institutionsvård; Statens institutionsstyrelse; ungdomar; tidningsartiklar; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att finna framträdande diskurser kring ungdomar som är placerade inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, SiS. Tidningsartiklarna som användes i studien är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. LÄS MER