Sökning: "metakognitivt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden metakognitivt lärande.

 1. 1. Bidragande insatser som främjar läsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Collin; Sofie Schleenvoigt Schalén; [2020]
  Nyckelord :Insatser; läsförståelse; lässtrategier; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vilka insatser som kan bidra och hjälpa elever framåt i sin läsförståelse. Det har även varit att få en djupare förståelse för hur vi som blivande lärare kan lära elever att läsa. LÄS MER

 2. 2. En bok på burk? - En kritisk läromedelsanalys av ett digitalt läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Horn; Amanda Jovic; [2018]
  Nyckelord :digital kompetens; digitalt läromedel; digitala mervärden; Gleerups; läromedelsgranskning; uppgiftskultur; årskurs 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas ett digitalt läromedel i svenska för årskurs 4–6 med syfte att påvisa vilka uppgiftskulturer som speglas i läromedlets uppgifter till eleverna. Med uppgiftskulturer menas inom vilka kategorier som uppgifterna till eleverna tillhör. LÄS MER

 3. 3. Att förstå sitt lärande : En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anneli Vossman Strömberg; [2018]
  Nyckelord :metacognition; metacognitive thinking; metacognitive questions; metacognitive strategies; learning to learn; feedback; self-regulation; formative assessment; learning strategies; visible learning; metakognition; metakognitivt tänkande; metakognitiva frågor; metakognitiva strategier; lära att lära; återkoppling; feedback; självreglering; formativ bedömning; inlärningsstrategier; synligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med pilotstudien är att pröva hur rekommenderade metoder för att uppmuntra elevers metakognitiva tänkande kan användas. Metakognition handlar om ”att lära att lära” och är relaterat till begrepp såsom återkoppling, självreglering och formativ bedömning. LÄS MER

 4. 4. Att (inte) utveckla sitt skrivande : En intervjustudie av lärares och elevers syn på skrivundervisningen på gymnasiet för elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ellenor Öström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med dyslexi upplever sina möjligheter att utveckla sitt skrivande inom svenskämnet på gymnasiet, samt hur svensklärare ser på sina möjligheter att ge eleverna rätt stöd i deras skrivande. Undersökningen är en kvalitativ studie och ansatsen är fenomenologisk. LÄS MER

 5. 5. Socialpsykologisk metakognition : En intervjustudie om gymnasieelevers syn på det egna lärandet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Gustavsson- Rydenvald; [2017]
  Nyckelord :metacognition; knowledge; learning; vocational pedagogy; sociopsychological perspective; metakognition; kunskap; lärande; yrkespedagogik; socialpsykologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Som verksam gymnasielärare har jag ett stort intresse för elevers lärande och hur betydelsefull relationen mellan elev och lärare är för elevernas kunskapsutveckling. Jag ser en förändring i hur elever förhåller sig till sitt eget lärande och att de inte tror på sin förmåga att lyckas med sina studier. LÄS MER