Sökning: "muntlig språkförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden muntlig språkförmåga.

 1. 1. ”EFTER SPRÅKCAFÉ HAR JAG DEN KÄNSLAN… ATT JAG KAN PRATA.”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Sundgren; [2021-08-04]
  Nyckelord :aktionsforskning; Sfi; kommunikativ språkundervisning; muntlig språkförmåga; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur en specifik aktion och undervisningsform, kallad Språkcafé, fungerar som en praktik för att utveckla Sfi-elevers muntliga kommunikativa språkförmåga. Aktionen Språkcafé genomförs för att skapa en arena för samtal där elever med olika förutsättningar, mål och bakgrunder möts för att diskutera olika ämnen. LÄS MER

 2. 2. Samband språkstörning och skrivsvårigheter : - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Johansson; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :skrivprocess; skrivsvårigheter; språkstörning; the Not-So-Simple View of Writing;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Katarina och Larsson, Hanna (2021). Samband språkstörning och skrivsvårigheter – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Engelska eller Svengelska: Vad lämpar sig bäst i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Kase Chlopecki; [2021]
  Nyckelord :Engelskundervisning; Muntlig språkförmåga; Scaffolding; Ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka skillnaderna i hur undervisningen i engelska påverkar elevernas intag av kunskap i årskurserna 4-9 på min skola när den genomförs på ren engelska eller blandas mellan engelska och svenska. Målet var således inte att hitta en enda lösning utan snarare analysera olika svårigheter och hur dessa kan te sig i undervisningen på min skola samt huruvida pedagogerna arbetar med det. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers muntliga förmåga på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Andrea Björkman; Ida Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; teaching techniques; oral language skills; presumption; middle school; Flerspråkighet; arbetssätt; muntlig språkförmåga; förutsättning; mellanstadium;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare på mellanstadiet undervisar språkutvecklande för att främja den muntliga förmågan hos flerspråkiga elever. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har observation och intervju använts som insamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Målspråksanvändning i engelskundervisningen : Good or dålig?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Bagdagoljan; Josefine Silow; [2019]
  Nyckelord :Målspråksanvändning; språkundervisning; muntlig kommunikation; engelska;

  Sammanfattning : Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över. Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. LÄS MER