Sökning: "muslimska kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden muslimska kvinnor.

 1. 1. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 2. 2. Religiös identitet i den svenska skolan. : Muslimska flickor i den svenska skolan: möjligheter och utmaningar med religiös identitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maya Andersson Fremén; [2020]
  Nyckelord :Religiös identitet; Religiös proximitet; Religionsdidaktik; Muslimska kvinnor;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att intervjua fyra muslimska tjejer för att ta reda på muslimska flickors upplevelse av att ha en religiös identitet i den svenska skola, vilka utmaningar och möjligheter de har till att utöva sin religiösa identitet, hur de upplever att andra elever uttrycker sig om islam samt på vilka sätt skolan kan underlätta för muslimska elever som vill praktisera islam. Valet av metod var att utföra en kvalitativ fokusgruppsintervju med muslimska ungdomar mellan 13-15 år som genomfördes på deltagarnas skola med hjälp av ljudupptagning som därefter transkriberades. LÄS MER

 3. 3. Muslimska kvinnor med huvudduk - En kvalitativ analys av rättsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ayat Hadrous; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; Stigmatisering exkludering; Individuell vardagsrasism; Huvudduk;

  Sammanfattning : Abstract For this study, Swedish law cases have been investigated that concern Muslim women with headscarf who experience discrimination based on religious symbols. The aim of the study has been to create understanding and develop knowledge about Muslim women with headscarves in Swedish society. LÄS MER

 4. 4. Att passera som hijabi : En intervjustudie om kvinnliga konvertiters meningsskapande kring att bära slöja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Westring Hanna; Sabat Said Mohammad; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga slöjbärande konvertiter; identitet; rasifiering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar fokus på slöjans betydelse för konvertiters identitetsskapande och omgivningens reaktioner på deras synliga muslimska identitet. Tidigare forskning har visat att västerländska konvertiters slöjbärande är förknippat med deras identitet och att konvertiter vittnar om negativa bemötanden från omgivningen efter att ha tagit på sig slöja. LÄS MER

 5. 5. Den undanskymda kvinnan : En analys av framställningen av muslimska kvinnor i läroböcker från LPF94 och GY11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Genus; genustrappan; islam; kvinna; läroböcker; muslim.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnan framställs i kapitlen om islam i läroböcker skrivna under LPF94 och GY11. En kombination av kvalitativ innehållsanalys och analysverktyget genustrappan har använts för att få fram ett resultat. LÄS MER