Sökning: "muslimska kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden muslimska kvinnor.

 1. 1. Fyra muslimska kvinnors värdeomdömen och identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Malena Edwards; [2020]
  Nyckelord :Intersektionalitet; idéanalys; muslimsk kvinna; identitet; värdeomdöme.;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som har till syfte att undersöka fyra stycken muslimska kvinnors värdeomdömen med en utgångspunkt från islam och vad islam samt andra faktorer spelar för roll i deras identitetskonstruktion. Jag kommer att presentera tidigare forskning som gjorts inom fältet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans plats i läroboken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Wilma Dalborg; Lina Frederiksen; [2020]
  Nyckelord :Genus; skola; religion; jämställdhet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kvinnans roll i den svenska religionsundervisningen och hur de framställs i läroböcker i religionsundervisningen. Hirdmans genusperspektiv har applicerats på de tre Abrahamitiska religionerna: kristendom, judendom och islam för att undersöka hur makten mellan kvinnor och män är fördelad och hur det visar sig i läroböcker för gymnasieelever. LÄS MER

 3. 3. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 4. 4. Religiös identitet i den svenska skolan. : Muslimska flickor i den svenska skolan: möjligheter och utmaningar med religiös identitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maya Andersson Fremén; [2020]
  Nyckelord :Religiös identitet; Religiös proximitet; Religionsdidaktik; Muslimska kvinnor;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att intervjua fyra muslimska tjejer för att ta reda på muslimska flickors upplevelse av att ha en religiös identitet i den svenska skola, vilka utmaningar och möjligheter de har till att utöva sin religiösa identitet, hur de upplever att andra elever uttrycker sig om islam samt på vilka sätt skolan kan underlätta för muslimska elever som vill praktisera islam. Valet av metod var att utföra en kvalitativ fokusgruppsintervju med muslimska ungdomar mellan 13-15 år som genomfördes på deltagarnas skola med hjälp av ljudupptagning som därefter transkriberades. LÄS MER

 5. 5. Ett ohederligt äktenskap? : En kvalitativ studie om hur troende muslimska män i Sverige upplever muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Ana Maria Valovirta; Mostafa Geha; [2018]
  Nyckelord :Mixed marriage; Islam; culture; masculinities; Muslim women; Blandäktenskap; islam; kultur; maskuliniteter; muslimska kvinnor; kollektivet;

  Sammanfattning : Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna (Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man. LÄS MER