Sökning: "nursing program"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden nursing program.

 1. 1. "Det är roligare att jobba med människor än att hålla på och bygga saker" : En undersökning om killars upplevelser av Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cornelia Claesson; Julia Bergström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieval; maskulinitetsnormer; normbrytande val; påverkansfaktorer; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans program är könssegregerade vilket kan resultera i att individer begränsas i sina val på grund av könsroller. För killar ses gymnasievalet som mer begränsat om de tenderar att upprätthålla samhällets maskulinitetsnormer. Syftet med undersökningen är att synliggöra killars upplevelser av att göra ett normbrytande val. LÄS MER

 2. 2. Sykepleierstudenters opplevelse av miljøets betydning for læring, ved praksis i intensivavdelingen-En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Line Solbakken Lorentzen; Reidar Hammer; [2021]
  Nyckelord :Environment; intensive care; student nurse; learning; clinicals; miljø; intensivsykepleie; sykepleierstudent; læring; praksis;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Mangelen på intensivsykepleiere kan påstås å være allment kjent i helsevesenet. Kravet om kompetanse er stigende, som igjen stiller høyere krav til utdanningsstedene. LÄS MER

 3. 3. Äldres möten med barn på vårdboenden : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christin Söderberg; Johanna Norrman; [2021]
  Nyckelord :Elderly; illness; intergenerational program; literature review; loneliness.; Ensamhet; intergenerationsprogram; litteraturöversikt; ohälsa; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Antalet äldre i Sverige blir fler och medellivslängden ökar. Meningsfulla aktiviteter, balans mellan förmågor och utmaningar samt positiv livssyn framkom som förutsättningar för att uppnå hälsa hos äldre. När äldre beskriver lycka påtalas ofta barn. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att använda sig av the High Intensity Functional Exercise Program (the HIFE Program) på äldreboende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Nicholas Clark; Jesper Bengs; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; exercise; high intensity exercise; nursing home; elderly care; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: The High Intensity Functional Exercise (HIFE) program har visats ha goda effekter på fysisk funktionsförmåga och ADL-förmåga för äldre personer boende på äldreboende och hjälpberoende i ADL. Det finns dock begränsat med kunskap om fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att använda sig av HIFE på äldreboende. LÄS MER