Sökning: "nyanländ"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet nyanländ.

 1. 1. Inkluderande undervisning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirzet Mujkanovic; Dionis Hasanaj; [2020]
  Nyckelord :didaktik; föräldrasamverkan; inkludering; interkulturalitet; nyanländ; religionsundervisning; språk.;

  Sammanfattning : Idag står skolan, pedagoger och undervisningen inför stora utmaningar. Då Sverige på senare tid tagit emot stora migrationsströmmar. Detta påverkar skolan och dess personal men även de människorna som migrerat, framförallt nyanlända eleverna. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER

 3. 3. Går det framåt? : En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Lehrberg; Hanna Sköld; [2020]
  Nyckelord :Kontextuell progression; multimodalitet; multimodal textanalys; nyanländ; svenska som andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. LÄS MER

 4. 4. Vem är nyanländ? : En kritisk diskursanalys av konstruktionen av den sociala kategorin nyanländ i enskilda riksdagsmotioner av Moderaterna 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin de Verdier; Linnéa Duran; [2020]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Hall; nyanländ; invandrare; kategorisering; svensk politik; migration; välfärdsdiskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur den sociala kategorin nyanländ konstrueras i Moderaternas enskilda motioner före och efter det fenomen som brukar kallas för flyktingkrisen år 2015. Det här görs genom kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell har varit central för studien. LÄS MER

 5. 5. Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angela Ellewéus; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Svenska som andraspråk; Svenska; Systemteori;

  Sammanfattning : Ellewéus, Angela (2020). Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie skulle kunna ge användbara specialpedagogiska implikationer. LÄS MER