Sökning: "omsorgs teorier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omsorgs teorier.

 1. 1. "Man måste ju känna sig trygg innan man kan låta någon ta hand om en" - En studie kring omsorgs- och trygghetsbegreppets konstruktion och tolkning i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Svensson; Thea Filipovic; [2018]
  Nyckelord :förskola; helhetssyn; konstruktion; omsorg; tolkning; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka omsorgs- och trygghetsbegreppets konstruktion och tolkning i förskolans verksamhet utifrån helhetssynen där omsorg, lärande och utveckling ska prägla förskolans verksamhet. För att besvara detta syfte så utgår vi från frågeställningarna; Vad anser pedagoger och vårdnadshavare vara viktigast i förskolans verksamhet utifrån helhetssynen? Vad anser pedagoger och vårdnadshavare vara mest synligt i förskolan utifrån helhetssynen? På vilket sätt skiljer sig pedagogers och vårdnadshavarnas konstruktion av trygghet och omsorg?Vi har valt att utgå från teorin om social konstruktion och anknytningsteorin. LÄS MER

 2. 2. BEMÖTA BARNENS BEHOV : En kvalitativ studie av personalens upplevelser av yrkesroll och arbetsuppgifter på hem för vård eller boende för ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emelie Vikström; Ann Magnusson; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied children; profession; institution care; recovery perspective; personal; yrkesroll; arbetsuppgifter; HVB; ensamkommande barn; behov; återhämtningsperspektiv;

  Sammanfattning : The present study explores how members of staff at HVB for unaccompanied minors experience their work tasks, their roles as care givers, and what they mean it takes to meet the needs of the children. The data consists of six semi-structured interviews conducted at three different HVB. LÄS MER

 3. 3. Teknik är svårt, omsorg är lätt : Kommunchefers föreställningar om ledarskap och genus i äldreomsorgen respektive i teknisk förvaltning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Veronika Lundeqvist; [2008]
  Nyckelord :Equality; gender; leadership; middle manager; the head of town; Enhetschef; jämställdhet; kommunchef; ledarskap; genus;

  Sammanfattning : The elderly care is an area of great importance to women. Women are more often in need of elderly care; they work with the service and provide a majority of the informal service. LÄS MER