Sökning: "omvårdnad ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden omvårdnad ambulans.

 1. 1. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom ambulanssjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madelen Krång; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :ambulance care; experience; competence; literature review; registered nurse; ambulanssjukvård; erfarenheter; grundutbildad sjuksköterska; kompetens; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta i ambulans kräver ett öppet sinne och en bred klinisk blick samt en förmåga att kunna ta beslut i akuta situationer. Vilket kan vara en utmaning för en grundutbildad sjuksköterska att utföra en patientsäker vård då grundutbildningen inte motsvarar de höga förväntningarna i ambulanssjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessika Jedemark; Sarah Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Akutsjukvård; barn; erfarenheter; prehospital vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn är en sällsynt patientkategori inom prehospital akutsjukvård. Tidigare forskning visar att utalarmeringar av ambulans där barn är inblandade ger ett ökat stresspåslag hos berörda sjuksköterskor. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn inom prehospital akutsjukvård. LÄS MER

 3. 3. Prehospitalt förlossningsarbete inom ambulansverksamhet : tankar, känslor och erfarenheter bland sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maria Hammar; [2019]
  Nyckelord :Paramedics; labour; perinatal care; experience; Ambulanspersonal; förlossning; perinatal omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerade prehospitala förlossningar kan ske i närvaro av ambulanspersonal, vilka är avsevärt mindre utbildade för förlossningar än barnmorskor men tvingas ändå handha samma situation. Detta kan vara en dramatisk och stressande upplevelse både för födande och ambulanspersonal. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid prehospital händelse på landsbygd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Susanne Bergman; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; ambulance staff; rural; cooperation; nursing; Prehospitalt; ambulanspersonal; landsbygd; samverkan; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtiondena har det skett en centralisering av sjukvården vilket i kombination med begränsade resurser prehospitalt leder till långa avstånd innan ambulans och patient når den enhet som erbjuder den vårdnivå som krävs. På landsbygden är god samverkan med andra yrkeskategorier grundläggande för att uppnå ett optimalt omhändertagande av patienter på händelseplats. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av hot och våld i glesbygd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ramona Gren; Madelen Rönning Viken; [2019]
  Nyckelord :hot och våld; ambulans; ambulanssjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; förändrat vårdande; konsekvenser; konflikthantering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett vanligt förekommande problem. Ambulanspersonalen möter inte bara patienter på utryckningar utan även anhöriga och andra människor som kan befinna sig på vårdplatser. Det är inte bara patienten som kan bli våldsam. LÄS MER