Sökning: "på samma förutsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1808 uppsatser innehållade orden på samma förutsättningar.

 1. 1. Börjar man tänka på det så har man ett tungt ansvar : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Relational perspective; Inkludering; Förskola; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about inclusion in preschool from the perspective of preschool teachers by making it visible how preschool teachers view their work to include all children in preschool, regardless of the children's conditions or needs. Qualitative interviews have been used as a research method and six interviews have been conducted with working preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 3. 3. Säsongslagring av överskottsenergi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Mattias Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Värmeåtervinning; Energieffektivisering; Geolager; Säsongslagring;

  Sammanfattning : Genom att kartlägga smältugnarna och dess kylvattensystem inom Åkers Sweden AB har en studie genomförts för att analysera vilken potential det finns till att ytterligare återvinna överskottsenergi. Detta har genomförts för att uppfylla de av Sverige ställda miljö- och energi-mål till år 2030 som dels handlar om att vi behöver energieffektivisera våra processer och tillföra mindre energi för att uppnå samma resultat som tidigare. LÄS MER

 4. 4. Hur fattas besluten? : - En kvalitativ studie i hur strategiska beslut fattas i självstyrande organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Självstyrande organisationer; beslutsprocesser; strategiska beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny form av organisationsstruktur, som ofta benämns som självstyrande organisationer, har växt fram de senaste decennierna, framför allt inom branscher som kräver att företagen snabbt anpassar sig till nya miljöer och förutsättningar. Det tydligaste kännetecknet är att makten att fatta mer övergripande beslut är delegerad och att anställda har befogenhet att fatta beslut som inte bara ligger inom deras roll utan större beslut som påverkar andra eller hela organisationen. LÄS MER

 5. 5. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Nyckelord :Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Sammanfattning : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. LÄS MER