Sökning: "patient expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden patient expectations.

 1. 1. “Det är nog kuratorn som fixar det här” – En kvalitativ studie om kuratorers yrkesroll och jurisdiktionsarbete i psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Möller Johnsson; Emelie Malm; [2022]
  Nyckelord :Interprofessional teamwork; Social work; Counselor; Kurator; Tvärprofessionella team; Social Sciences;

  Sammanfattning : Professional counselors are often seen as responsible for highlighting the need of, and to operate the social work in healthcare. To have that expertise in an otherwise medical context can lead to it being a difficult task. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser i väntan på levande njurtransplantation : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Erland Ekwall; Frida Waidele; [2022]
  Nyckelord :Graduate nurse; Living kidney transplantation; Pre transplantation; Patients’ experiences; Care; Grundutbildad sjuksköterska; Levande njurtransplantation; Pre transplantation; Patienters upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet njurtransplantationer har under de senaste åren ökat i Sverige. För patienter med CKD-5 är det den säkraste åtgärden för att kunna leva ett längre och bekvämare liv. En njurtransplantation från en levande donator bidrar till bättre återhämtning och längre liv. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av digifysisk fysioterapi under ett rehabiliteringsprogram hos patienter med utmattningssyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Eva Deurloo; Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :digital physiotherapy; e-health; exhaustion disorder; patient experience; qualitative research; digital fysioterapi; e-hälsa; kvalitativ forskning; patientupplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Digital vård är ett växande fenomen trots en begränsad forskningsbas. Det tycks finnas en kunskapslucka när det gäller upplevelsen av digifysisk och digital fysioterapi vid psykisk ohälsa i allmänhet och vid utmattningssyndrom i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER