Sökning: "pedagogers uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 837 uppsatser innehållade orden pedagogers uppfattningar.

 1. 1. Barns konflikter i den fria leken : Utifrån pedagogers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Hanna Lahger; Sophia Tobiasson; [2023]
  Nyckelord :Lek; fri lek; barns konflikter; förskola; pedagogers syn; konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att 86 procent av alla barn i Sverige (1-5 år) är inskrivna på förskolor. Barn spenderar mer än hälften av vistelsetiden på förskolan åt fri lek. Fri lek är något barn i förskolan ägnar sig åt dagligen, den ses ofta som en lustfylld aktivitet där barnen som deltar får ett socialt utbyte och gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om förändrade förutsättningar i kurs- och timplan för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Borg; Linnea Blomberg; [2023]
  Nyckelord :förutsättningar; förändring; implementering; organisatoriska förändringar; pedagoger; samspel; styrdokument; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Teknikämnet har varit obligatoriskt i svensk grundskola i 30 år och det har fattats ett antal politiska beslut genom åren för att lyfta teknikämnets status. Har dessa politiska beslut gett resultat för hur undervisningen i skolan går till eller vad är lärarnas uppfattningar kring vad som faktiskt påverkar undervisningen i klassrummet? Denna studie vill undersöka hur lärare upplever att deras teknikundervisning påverkas i samband med förändringar i kursplan eller timplan samt om det spelar någon roll om teknikämnet har fått en egen post på schemat eller ej för dessa upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikt i förskolan : Pedagogers erfarenheter av hur information om anmälningsplikten, gällande orosanmälningar, i förskolan kan skapa mer tillitsfulla relationer till vårdnadshavare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :hanna andersson; Camilla Larandsson; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Cooperation; Obligation to report; Preschool; Relationship; Anmälningsplikt; Barnmisshandel; Förskola; Relationer; Samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about preschool teachers experiences of how information about the obligation to report, regarding reports of concern, affects the relationship between teachers and guardians. The method in this study is semi-structured qualitative interviews where ten active teachers were interviewed, both preschool teachers and childcare workers. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar på anknytning vid inskolning : En kvalitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Holmstedt; Isra Emad Al-Asadi; [2023]
  Nyckelord :Attachment; educators; preschool; schooling; schooling methods.; Anknytning; förskola; inskolning; inskolningsmetoder; pedagoger.;

  Sammanfattning : Vår studies syfte är att öka kunskapen kring hur pedagoger uppfattar anknytning till barnen under inskolningen i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är ifrån John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori. Vi har använt oss utav en kvalitativ enkätstudie med sju respondenter för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av att använda utomhusmiljön som plats för lärande om och för hållbar utveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Didaktisk medvetenhet; Hållbar utveckling; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar av att skapa ett växande intresse om hållbar utveckling hos barn samt hur de ser på att använda sig av utomhusmiljön som plats för lärande. Studien bygger på en kvalitativ ansats där sex verksamma pedagoger i förskolan har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER