Sökning: "postmodernism pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden postmodernism pedagogik.

 1. 1. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 2. 2. En simulerad yrkesroll? : Baudrillard, hyperrealitet och examensordningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna-Vira Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Examensordningen; Hyperrealitet; Jean Baudrillard; Postmodernism; Simulering; Specialpedagogens yrkesroll; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida den specialpedagogiska diskursen så som den presenteras i examensordningen kan sägas generera en hyperreell specialpedagogisk yrkesroll. Det empiriska materialet bestående av examensordningarna för specialpedagogutbildningen (1993-2017) har analyserats med diskursteoretisk metod för att sedan placeras i relation till Jean Baudrillards teorier om det postmoderna samhällets simulerade verklighet. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i förskolan : En kvalitativ studie om begreppet kvalitet i relation till utbildning, lärande och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Brandt; Taygun Erbayraktar; [2019]
  Nyckelord :Kvalitet; Förskola; Pedagogik; Grounded Theory; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how quality in the preschool is perceived by preschool teachers. In this study quality in the preschool is examined in relation to care and learning as well as the introduction of the term education in the curriculum for preschools (Lpfö18). LÄS MER

 4. 4. Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnets dagsrytm; diskursanalys; kommunikation; postmodernism; svensk förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. LÄS MER

 5. 5. Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Björk; [2015]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Förskola; Etnicitet; Postmodernism; Relationell pedagogik; Socioekonomisk bakgrund; Utvecklingspsykologi; Polis;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i ett specifikt område, barnens relation till polisen. Området, som är en förort i en större stad i Sverige, har låg socioekonomisk status och har en stor spridning av olika etniciteter. Syftet är också att undersöka hur förskolan kan förbättra den negativa bild som finns av polisen. LÄS MER