Sökning: "principle-based"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet principle-based.

 1. 1. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER

 2. 2. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 3. 3. Från möjlighet till tvång? : Biståndshandläggarnas upplevelser av förändringar i tillämpningen av kvarboendeprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Karin Berg; Maria Kalliokoski; [2019]
  Nyckelord :remain living principle; discretion; older people; case makers; kvarboendeprincipen; handlingsutrymme; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to. We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people according to Socialtjänstlagen. LÄS MER

 4. 4. Pappamånader - för autonomins skull?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Holst; [2019]
  Nyckelord :Individualism; autonomi; jämställdhet; pappamånader; föräldraförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The debate about Daddy Months in the Swedish parental insurance as a method to increase gender equality is lively. Advocates for Daddy Months mean that making a part of the parental insurance only available to father’s, increases gender equality while opponents mean that they restrict individual autonomy. LÄS MER

 5. 5. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Axelsson; Olle Gillsjö; [2019]
  Nyckelord :Placemaking; Project for public space; Uppsala; outnyttjade platser;

  Sammanfattning : Att skapa bra offentliga ytor med förutsättningar som gör att människor vill använda dem är kärnan inom landskapsarkitektur. Project for public space är en organisation vars målsättning är att hjälpa landskapsarkitekter och stadsplanerare att skapa bra platser. LÄS MER