Sökning: "psykiatri forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden psykiatri forskning.

 1. 1. Stödsamtal : En intervjustudie om stödsamtalets innehåll och utformning inom psykiatrisk omvårdnad i öppenvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sandra Carlqvist; Linda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Lidande; psykiatri; relation; stödsamtal; vårdande samtal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar frånvaro av forskning kring stödsamtal inom psykiatrisk öppenvård och att dessa kan upplevas som otydliga och utan bestämd utformning. Genom stödsamtal kan patienten erbjudas olika verktyg för att stärka sina egna förmågor. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar om forskningsdeltagande och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni och depression : En deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Severe mental illness; ethics; research participation; vulnerability; Svår psykisk sjukdom; etik; forskning; deltagande; sårbarhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskor och forskare som arbetar med forskning inom psykiatri har ett ansvar att ta del av patienters erfarenheter i samband med deltagande. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka uppfattningar om att delta i forskning och skillnader i uppfattningar och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni, depression och frisk kontrollgrupp. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av psykiatrisjuksköterskors förskrivningsrätt av läkemedel : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vilhelm Jonasson; Kajsa Löfstedt; [2023]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Experiences; Prescriptive authority; Pharmaceuticals; Psykiatrisk vård; Sjuksköterskor; Erfarenheter; Förskrivningsrätt; Läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige får distriktsköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor med särskild utbildning skriva ut ett begränsat antal läkemedel. Forskning visar att förskrivning från sjuksköterska inom somatisk vård har fungerat väl. I flera länder omfattas även psykiatriska läkemedel i sjuksköterskans förskrivningsrätt. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av medföljande akutpsykiatrisk resurs i ambulans

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Vettese; Verona Stjärnås; [2023]
  Nyckelord :mixad metod; psykiatriambulans; psykisk ohälsa; prehospitala bedömningar;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och då krävs en omfattande psykiatrisk kompetens i vården. Det behövs även i ambulanssjukvården eftersom ambulansen många gånger är den första vårdkontakten som sker hos patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av somatiska vårdensbemötande när psykisk ohälsa föreligger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Luz Silverio; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; experience; people; primary care; treatment.; Psykisk ohälsa; upplevelse; personer; primärvård; bemötande.;

  Sammanfattning :    SAMMANFATTNING Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör ett hälsoproblem i hela världen. Det ställer krav påsjukvårdspersonalen och inte minst på sjuksköterskan kompetens. Forskning har påvisat ettsamband mellan psykisk ohälsa och samsjuklighet och att det finns en association mellanmental ohälsa och stigma. LÄS MER