Sökning: "rättighetslagstiftning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rättighetslagstiftning.

 1. 1. Värdig ett Nobelpris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Ulvros; [2012]
  Nyckelord :lämplighetslogi; normer; legitimitet; diskrimineringslag; europeisering; riksdagsdebatt; rättighetslagstiftning; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : En av anledningarna till att Europeiska Unionen tilldelades Nobels fredspris år 2012 är den roll som organisationen har spelat för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Europa, trots att det finns avsevärda oklarheter kring hur stort inflytande gällande rättigheter som EU faktiskt utövar. Med utgångspunkt i den normativa institutionalismens fokus på normers avgörande betydelse för hur organisationer formas syftar denna uppsats till att klargöra huruvida EU legitimeras som en auktoritet över nationell lagstiftning eller inte. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Smed; [2011-05-18]
  Nyckelord :Socialrätt; Förvaltningsrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Barnavårdslagstiftningen har utvecklats under hela 1900-talet. Den 1 juni 1991 trädde den nu gällande tvångsvårdslagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), i kraft. LÄS MER

 3. 3. Genom personkretsens nålsöga : en rättssociologisk studie om handläggningen av bistånd enligt LSS och SoL till personer med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Martin Åberg; [2007]
  Nyckelord :Psykiska funktionshinder; LSS; Rättighetslagstiftning; Handläggning; Psykiatrireformen; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare i Stockholm praktiskt tillämpar biståndslagarna i handläggningen gällande personer med psykiska funktionshinder. Studien är genomförd i Stockholm Stads arton stadsdelar och i åtta av Stockholms nordvästkommuner med hjälp av en mixad design som består av en enkät med uppföljande frågor. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt bistånd efter ändringar i socialtjänstlagen 1997:313

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Håkansson; [2000]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag, regleras i Socialtjänstlagens 6 §. Denna paragraf ändrades den 1 januari 1998. I huvudsak innebar förändringen att socialbidraget delades upp i två delar, försörjningsstöd och övrigt bistånd. LÄS MER