Sökning: "relational pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden relational pedagogy.

 1. 1. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER

 2. 2. Finns det en förskola för alla? : Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Eldstedt; Fanny Engström; [2024]
  Nyckelord :approach; inclusion; preschool; special support; strategies; teacher; förhållningssätt; förskola; förskollärare; inkludering; strategier; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd, samt hur de beskriver sitt arbete för att inkludera alla barn i förskolan. Studien har utgått från ett relationellt-, ett kategoriskt och ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på digital relationskompetens : Analys av lärares strategier för att stödja utbildningsrelationer i digitala lärmiljöer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Bonnevie; [2024]
  Nyckelord :Relational competence; relational pedagogy; digital relational competence; digital learning environments; e-learning; online teaching; distance learning; Relationskompetens; relationell pedagogik; digital relationskompetens; digitala lärmiljöer; e-learning; distansundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om lärares digitala relationskompetens samt bidra till utveckling av praktik och teori inom relationell pedagogik i digitala lärmiljöer. I studien analyserades kvalitativa enkätsvar från 123 lärare och lärarstudenter i Sverige och Finland  angående hur de uppfattade att de kunde stödja relationer mellan lärare och elev i distansundervisning. LÄS MER

 4. 4. ”Har jag ingen relation så kan jag aldrig utföra ett bra jobb” - en kvalitativ intervjustudie om verksamma lärare och lärarstudenters erfarenheter kring relationer och dess betydelse

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Theres Börjesson; [2023-12-12]
  Nyckelord :relation; pedagogy; competence; meeting; teacher; teacher student;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to by interviewing active primary school teachers about how they experience their work with relationship building, gain increased knowledge about pedagogical relationships and their importance for teaching. The purpose is also to, by interviewing student teachers about how they experience their theoretical and practical knowledge of relationship building, gain increased knowledge of pedagogical relationships and their importance for teaching. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemslärarens syn på, roll i och arbetssätt för att motverka socialt utanförskap : En kvalitativ studie baserat på fritidshemslärarnas erfarenheter och perspektiv av socialt utanförskap inom fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mustafa Kuzey; Mattias Yahia; [2023]
  Nyckelord :leisure-time teachers; social exclusion; inclusion; relationship process; differentiation;

  Sammanfattning : Socialt utanförskap är ett stort problem som förekommer inom fritidsverksamheten där tidigare forskning betonar vikten av sociala relationer, grupporienterade aktiviteter och samspel mellan eleverna. Fritidshemsläraren bör vara lyhörd och finnas till stöd för eleverna. LÄS MER