Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Lisa Blomstrand; Josefin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Sources of information; Knowledge; Sexuality and Relationship Education SRE ; Sexuality; Sexual health.; Ungdomar; Informationskällor; Kunskap; Sex och samlevnad; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. LÄS MER

 2. 2. Vård av barn i ambulans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olivia Bergström; My Tärnberg; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att cirka 10% av ambulansenssjukvårdens larm gäller barn. Tidigare forskningar påvisar att när dessa larm inkommer upplever många sjuksköterskor en stark oro och stress. . Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till barn, under sex år, inom ambulanssjukvården. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys - Hur framställs utomeuropeisk historia kring första världskriget i högstadiets läroböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Josefin Helm; [2018]
  Nyckelord :Historia; Historiedidaktik; Historiekultur; Kvalitativ innehållsanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Läroböcker; Läromedelsanalys; Textanalys; Utomeuropeisk historia;

  Sammanfattning : I vår undersökningsstudie har vi utgått från frågeställningar som handlar om hur utomeuropeisk historia inkluderas i framställningen av första världskriget i svenska historieläroböcker utgivna mellan tidsperioderna 1990-talet och 2000-talet. Vi har undersökt sex olika läroböcker från olika tidsperioder där vi har studerat vilka utomeuropeiska länder som inkluderas samt på vilket sätt de framställs. LÄS MER

 5. 5. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER