Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys - Hur framställs utomeuropeisk historia kring första världskriget i högstadiets läroböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Josefin Helm; [2018]
  Nyckelord :Historia; Historiedidaktik; Historiekultur; Kvalitativ innehållsanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Läroböcker; Läromedelsanalys; Textanalys; Utomeuropeisk historia;

  Sammanfattning : I vår undersökningsstudie har vi utgått från frågeställningar som handlar om hur utomeuropeisk historia inkluderas i framställningen av första världskriget i svenska historieläroböcker utgivna mellan tidsperioderna 1990-talet och 2000-talet. Vi har undersökt sex olika läroböcker från olika tidsperioder där vi har studerat vilka utomeuropeiska länder som inkluderas samt på vilket sätt de framställs. LÄS MER

 3. 3. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER

 4. 4. Vad gör dom för fel? : Förekomst av felsvar och feltyper vid åk 2-elevers beräkningar i addition efter undervisning i standardalgoritm respektive talsortsvis beräkningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Kerstin Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :aritmetik; addition; matematiksvårigheter; undervisning; felanalys;

  Sammanfattning : Innehållet i studien handlar om att kategorisera olika typer av fel som elever i åk 2 gör i räknesättet addition. Data utgörs av matematiktester från en tidigare gjord studie där elevgrupper under tre veckor undervisades i antingen talsortsvis beräkningsprocedur eller uppställning. Jag har kategoriserat sex feltyper: 1. talfakta, 2. LÄS MER

 5. 5. GDPR och dess påverkan vid systemutveckling : Riktlinjer för en säkrare kravspecificering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alfred Kinell; Carl Löfberg; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Privacy by Design; Personlig integritet; Krav; Kravspecifikation; Kravhantering; Agil; Dataportabilitet; Personuppgifter; Datalagring; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. LÄS MER