Sökning: "samverkan i team kärnkompetenser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samverkan i team kärnkompetenser.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS TRYGGHET VID VÅRDANDET AV PATIENTER MED INFEKTIÖS ENDOKARDIT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sivert; Maria Ringholm; [2023-06-28]
  Nyckelord :trygghetsfaktorer; sjuksköterskor; infektiös endokardit; teamarbete; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektiös endokardit (IE) är en ovanlig men livshotande diagnos som ofta kräver lång behandling och vårdtid på slutenvårdsavdelning. Komplikationer kan uppstå och patienten kan hastigt försämras. Detta ställer krav på sjuksköterskan vars främsta ansvarsområden är att planera och leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans perspektiv på samverkan i team i akut- och primärvård : en litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ambulena Arifi; Sabina Montero; [2023]
  Nyckelord :haberma s theory; communication; qualitative method; nursing; nurses; teamwork; experiences; habermas teori; kommunikation; kvalitativ metod; omvårdnad; sjuksköterskor; teamsamverkan; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Samverkan sker mellan olika professioner som tillsammans arbetar för att ge en god och patientsäker vård. Teamet ska inkludera patient och närstående för en individanpassad vård. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevda hinder och möjligheter under vårdande tid med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Asp; Marie Wallin; [2022]
  Nyckelord :patienters upplevelser; vårdande tid; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Den legitimerade sjuksköterskan förväntas arbeta utifrån sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Brist på sjuksköterskor leder till bemanningsbrist, hög personalomsättning och tillfällig personal vilket ger negativa konsekvenser för patientsäkerheten och vårdupplevelsen för patienten. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivares förväntningar på skolsköterskor : En innehållsanalys av platsannonser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Competence; student health care; health promotion at schools; nursing; Elevhälsa; kompetens; hälsofrämjande arbete; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening beskriver skolsköterskors yrkesspecifika kompetens i termer av sex kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård samt Informatik. Specialistutbildningen till skolsköterska leder till en magisterexamen i omvårdnad men omvårdnad – som kompetens- och verksamhetsområde – nämns inte i Skollagens beskrivning av elevhälsans utformning. LÄS MER

 5. 5. Sjusköterskors upplevelser av att stödja anhöriga i den palliativa cancervården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Johanna Danielsson; Sofie Scüzs; Sebastian Varas; [2020]
  Nyckelord :Cancer; närstående; personcentrerad vård; sjuksköterskans kärnkompetenser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors roll inom den palliativa cancervården innebär inte bara att vårda själva patienten. Patientens anhöriga är också en del utav vården som ges till patienten. LÄS MER