Sökning: "skolpolicy"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skolpolicy.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet? : En policystudie om hur jämlik utbildning och kunskapsresultat konstrueras som problem i svensk skolpolicy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Molin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. PISA i Nyhetsmedier - En kvantitativ studie av OECDs PISA-undersökning i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Almqvist; [2014]
  Nyckelord :OECD; PISA; Medier; Negativitet; Gestaltning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka ifall omfattningen och karaktären av mediers rapporteringom OECDs PISA-undersökning påverkas av logik för nyhetsvärdering och artikelframställning, och om dennaframställning påverkar politikers reaktioner i medier. Huvudsakliga utgångspunkter är att en nyhetshändelsesnegativitet påverkar antalet artiklar och artikelframställning i tryckta nyhetsmedier och att gestaltning avnyhetshändelser påverkar hur människor uppfattar och tolkar innehållet. LÄS MER

 4. 4. När barn behöver stöd i skolan : Direkta och indirekta målformuleringar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Maria Gladh; [2011]
  Nyckelord :remedial teaching models; school policy; knowledge fields; discourse analysis; särskilda stödinsatser; skolpolicy; kunskapsfält; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the relation between different kinds ofremedial teaching models, not specifically addressed to pupils with physicaldisabilities, in the Swedish school context, and to describe and analyze theobjectives related to each model. Research focus was held on professionaldescriptions of school related problems and arguments for different kind of models,but also on objectives formulated in Swedish school policy. LÄS MER