Sökning: "språkstörning pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden språkstörning pedagogik.

 1. 1. Språkstörning hos elever som har svenska som sitt andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Gustafsson; Therese Nord; Anna-Lena Samuelson; [2021-06-22]
  Nyckelord :språkstörning; svenska som andraspråk; flerspråkighet; kartlägga; samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare vid några grundskolor beskriver de tillvägagångssätt som används för att identifiera och följa upp eventuell språkstörning hos elever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten är forskningsfrågorna: Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att följa upp elevers andraspråksutveckling? Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att identifiera språkstörning hos elever med svenska som andraspråk? Studien utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande och differentierad undervisning : - ett stöd för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Magnusson; Stenflo anna; [2021]
  Nyckelord :differentierad undervisning; framgångsfaktorer; speciallärarrollen; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Magnusson, Eva och Stenflo, Anna (2021), Språkutvecklande och differentierad undervisning – ett stöd för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Barn med språkstörning i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers förutsättningar i arbetet med barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Frida Jansson; Elisabethe Jarméus; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kunskap; lärmiljö; samspel; samverkan; specialpedagog; språkstörning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Språkstörning är en vanlig, dock okänd för många, funktionsvariation och det är av stor betydelse att barn med språkstörning får den hjälp de har rätt till för att kunna lära och utvecklas så långt som möjligt. Med denna studie ville vi, genom kvalitativa intervjuer, undersöka förskollärares och specialpedagogers kunskap om språkstörning och vilka förutsättningar de definierar i arbetet med barn med språkstörning i förskolan och för att kunna bidra med en fördjupad kunskap till forskningen. LÄS MER

 4. 4. Språkstörningar hos flerspråkiga barn : Förskollärares upptäckt och arbete med misstänkta språkstörningar hos flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Stina Karlman; Johanna Sundin; [2021]
  Nyckelord :språkstörningar; flerspråkighet; förskola; förskollärare; modersmålsstödjare; akk; tras; dilemma;

  Sammanfattning : Inledning Studien är en undersökning av hur förskollärare kan upptäcka språkstörningar hos flerspråkiga barn. Detta även om förskollärarna inte talar de olika modersmål som barnen talar. Studien behandlar även förskollärares arbetssätt med och upptäckten av språkstörningar hos flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. Språk hjälp och stjälp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Luiga; Linda Palbrant; [2020-09-28]
  Nyckelord :språkstörning; definitioner; anpassningar; lärmiljö;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i studien var att undersöka hur några lärare i åk 1-3 definierarspråkstörning samt hur de resonerar kring sin undervisning gällande anpassningar till elevermed språkstörning. Vi använde oss av en fenomenologisk ansats, ett specialpedagogiskt ochsocialkonstruktivistiskt perspektiv för att analysera studiens resultat. LÄS MER