Sökning: "språkutvecklande strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden språkutvecklande strategier.

 1. 1. Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thao Truong; [2021-03-08]
  Nyckelord :undervisning av nyanlända elever; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kartläggning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det är viktigt att stötta barnen i deras språkliga utveckling, detta är en del av deras identitet. : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Indira Mrkonja; Natalie Vukmirovic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; undervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande strategier; modersmål.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare beskriver arbetssätt som utvecklar barns flerspråkighet i förskolan. Frågeställningarna som studien grundar sig i är följande: Hur arbetar förskollärare för att stimulera barns flerspråkighet i rutinsituationer samt vilka olika resurser använder förskollärare för att ge alla barn möjligheter att utveckla alla språk i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i två flerspråkiga klassrum : En kvalitativ studie gällande lärares språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maja Wessling; Isabelle Holmstedt; [2021]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; flerspråkighet; flerspråkiga elever; svenska som andraspråk; förstaspråk; modersmål som resurs.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur lärares inställning till och användning av språkutvecklande arbetssätt i svenska, matematik och SO är och ser ut i flerspråkiga klassrum. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv med ett huvudsakligt fokus på den proximala utvecklingszonen samt stöttning. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta språkutvecklande i heterogent språkliga barngrupper. : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gustafsson Kristina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att söka förståelse för förskollärares reflektioner och strategier kring språkutveckling i heterogent språkliga bargrupper. I forskning framhävs vikten av att det finns en positiv inställning och attityd till flerspråkighet i samhället och att barn får använda sig av sina olika språk som resurs i förskolans aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Ett klassrum fyllt av språk : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i ett flerspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Chra Mahmud; [2020]
  Nyckelord :Multilingual; language development; reading; translanguaging; strategies; Flerspråkig; språkutvecklande; högläsning; translanguaging; strategier;

  Sammanfattning : Flera skolor i Sverige har en majoritet av flerspråkiga elever därav är elever med svenska som förstaspråk en minoritet. Det är angeläget för lärarna att arbeta grundligt med ordförståelsen för att eleverna ska klara av sina uppgifter i svenskämnet. LÄS MER