Sökning: "ståndpunkter"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet ståndpunkter.

 1. 1. Beteendens och biocidinnehållande båtbottenfärgers betydelse för ett miljövänligt båtliv : En kvalitativ studie om Kemikalieinspektionens, båtbottenfärgsproducenters, båtklubbars och båtägares arbete och agerande för ett mer hållbart båtliv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Amanda Lindahl; Daniela Hylén; [2020]
  Nyckelord :TBT; Epoxy; Leisure boat; Sustainable Corporate Social Responsibility; Attitude-Behavior-Context; TBT; Epoxi; Fritidsbåt; Sustainable Corporate Social Responsibility; Attitude-Behavior-Context;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt båtbottenfärgsproducenters, båtklubbars och Kemikalieinspektionens arbete med och ansvarstagande gällande biocidinnehållande båtbottenfärg. Sedermera har kunskapen om alternativa metoder till båtbottenfärg undersökts hos enskilda båtägare i Stockholms län och hur denna insikt påverkat deras användning av biocidinnehållande båtbottenfärger. LÄS MER

 2. 2. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER

 3. 3. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 4. 4. Maskulint kontra feminint ledarskap : Beskriver manliga ledare i kvinnodominerade branscher sin ledarstil som feminin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Isak; Kawsar Abdullahi Hassan; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Masculine leadership; Feminine leadership; Gender; Male-dominated branch; Female-dominated branch; Leader styles; Ledarskap; maskulint ledarskap; feminint ledarskap; genus; mansdominerad bransch; kvinnodominerad bransch; ledarstilar;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether male leaders in women-dominated industries describe their leadership as masculine or feminine in accordance with the writers own designed model “Masculine leadership versus feminine leadership”. The model is based on previous research. LÄS MER

 5. 5. "Det är viktigt att man är en individ i gruppen" : En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Hansson; Linda Shishani; [2020]
  Nyckelord :närbyråkrat; etik; organisationsidentitet; polisutbildning; preprofession; tystnadskultur; profession;

  Sammanfattning : Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. LÄS MER