Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 6 - 10 av 335 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 6. En så kallad SYV-plan : Om organisatoriska förutsättningar för att förankra studie- och yrkesvägledning på grundskolans lågstadium

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Heidi Gredvall; Rebecca Norlinder Wright; [2022]
  Nyckelord :Vid vägledning; lågstadiet; kommunal SYV-plan; organisatoriska förutsättningar; förändringsarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning På grund av dagens föränderliga arbetsmarknad är det viktigt att barn bibehåller ett öppet sinne och att processen för att förbereda dem inför framtidsval inleds redan i lågstadieålder. Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning är således nödvändig. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. LÄS MER

 2. 7. "Det är svårt att bli intresserad av något man aldrig gjort" : En studie om hur elever resonerar kring gymnasievalet utifrån dess uppväxt i stad respektive landsbygd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Asp; Linda Smith; [2022]
  Nyckelord :Studie-och yrkesvägledning; yrkesval; elevers uppfattningar; valkompetens;

  Sammanfattning : Sverige har en mångfald av miljöer, allt från landsbygd med småbyar till villaområden och stadskärnor med förorter i en mängd olika storlekar, där alla elever har olika geografiska uppväxter. Något vi båda funderat över under våra arbetsaktiva år är hur fördelningen ser ut mellan de olika grundskolorna till gymnasiet. LÄS MER

 3. 8. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 4. 9. Sätta pris på elever och andra utmaningar kring elevrekrytering : En kvalitativ studie med fokus på hur gymnasieskolor använder sig av marknadsföring för att rekrytera elever på en konkurrerande skolmarknad samt studie- och yrkesvägledarens roll i detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Oscar Lisberg; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföring; konkurrens; elevrekrytering; gymnasieskola; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det fria skolvalet som lagstadgades för 30 år sedan synas nu i debatten om skolmarknadskonkurrens och är extra aktuell i valåret 2022 vilket har lyft frågan huruvida skolan ska vara vinstdrivande eller inte. Skolorna konkurrerar om det minskande elevantalet vilket gör att marknadsföring blir en arbetsuppgift för hela skolan och därmed spelar studie- och yrkesvägledaren en roll som utbildning- och arbetsmarknadsexpert. LÄS MER

 5. 10. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER