Sökning: "svenska 3 C- exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden svenska 3 C- exempel.

 1. 1. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 2. 2. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sofia Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas det lokala klimatet av en expanderande urban miljö under framtida klimatförhållanden : Exempel Norrköping stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Robert Salmijärvi; [2017]
  Nyckelord :urban climate; urban heat island; urban cold island; GIS; climate change; Norrköping; stadsklimatologi; urban värmeö; urban köldö; GIS; klimatförändringar; Norrköping;

  Sammanfattning : Urbana miljöer växer globalt och en allt större andel av jordens befolkning är bosatta i urbana miljöer. Samtidigt lever vi idag i en tid där pågående klimatförändringar har förändrat och kommer fortsätta att förändra temperaturförhållanden globalt, framförallt i världens städer. LÄS MER

 4. 4. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 5. 5. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Patrik Svanström; [2017]
  Nyckelord :betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Sammanfattning : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. LÄS MER