Sökning: "tågtrafik miljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tågtrafik miljö.

 1. 1. Upplevelse - en järnvägsstation i Byske

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mats Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Järnväg; Station; Järnvägsstation; Byske; Norrbotniabanan; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The places close to where a new railway line and new stations are established, are hugely affected by the arrival of this new mode of transportation. New possibilities to travel further in the same time as before, or the same distance in half the time, significantly increases the opportunities for both commuting and for visiting places. LÄS MER

 2. 2. Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Andreas Mayor; [2012]
  Nyckelord :Blandstad; förort; urban karaktär; trivsel; trygghet; levande;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet behandlar hur en typisk förortsmiljö, Rotebro centrum i Sollentuna kommun, med hjälp av rådande blandstadsidéer kan utvecklas till att bli en miljö som präglas av blandade och integrerade funktioner. Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan tas ett gestaltningsförslag fram med hjälp av rådande teori. LÄS MER

 3. 3. Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Emma Cronholm; [2012]
  Nyckelord :järnvägsnära gestaltning; stationsområde; järnvägsstation; Tyringe; trafikantupplevelse; banestetik; infart; tågtrafik; kollektivtrafik; Det transportpolitiska målet; tågstation;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om järnvägsnära gestaltning. I samhället harinställningen till järnvägen och dennas omgivningar växlat från attligga i fokus under slutet på 1800- och början på 1900-talet till atthamna i skymundan på 1960-talet på grund av bilens framgångar. LÄS MER

 4. 4. Kan Arlandas koldioxidtak klaras genom effektivare utnyttjande av järnväg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Toni Andersson; Olof Hansson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Initiativet till detta examensarbete kom från Arne Karyds kurs Transportekonomi och miljö där vi blev intresserade av att titta närmare på Stockholm – Arlanda flygplats och dess miljökrav.Examensarbetets inriktning och mål är att undersöka hur järnvägen kan bidra till att Arlanda ska klara av sina miljökrav i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av buller i Mantorp En enkätsstudie med syfte att utvärdera om byggnaders fysiska utformning hindrar störningar från tågtrafikbuller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Anna-Sara Josefsson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; buller; tågtrafik; boendemiljö; enkätstudie; ; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Människors hälsa påverkas negativt om de utsätts för trafikbuller i sin boendemiljö. Kommuner har en viktig roll att spela föra att begränsa de negativa effekterna av samhällsbuller. Ett sätt för en kommun att begränsa bullerspridningen för ett bostadsområde är att ställa krav i detaljplanen på byggnadernas fysiska utformning. LÄS MER