Sökning: "tabell"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet tabell.

 1. 1. Hur berättar din lärobok om Kina? : En diskursanalys av hur bilden av Kina konstrueras i svenska läromedel i historieämnet för högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Albin Geijer; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; orientalism; Kina; historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att fördjupa kunskapen om hur Kina och dess historia under åren 1839–1976 presenteras i svenska nutida läromedel i historia för årskurs 7–9. Källmaterialet är fem tryckta läromedel för högstadiet, och dessa analyseras genom diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Högläsning -dess inverkan på elevers läsinlärning och språkutveckling. : Litteraturstudie om hur högläsning inverkar på elevernas läsinlärning och språkutveckling i årskurs 1-3 samt hur lärare arbetar för att engagera eleverna i högläsningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Nedzada Omerovic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I litteraturstudien behandlas högläsning och dess inverkan på elevers läsinlärning ochspråkutveckling. Studien lyfter även fram hur lärare kan engagera eleverna i högläsningenför att den ska främja deras individuella läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattningar om munhälsa och munvård till den äldre patienten : En enkätstudie inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Götesson; Helene Davenius; [2022]
  Nyckelord :oral health; oral care; registered nurse; municipal healthcare; elderly; munhälsa; munvård; sjuksköterska; kommunal hälso- och sjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är central för välbefinnandet, livskvalitet och hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för den äldre patienten. Munvård är likväl en omvårdnadsintervention som ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Prestanda- och användbarhetsanalys av decentraliserad ledger-teknik utvecklad med antingen SQL eller Blockkedja

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Asbai; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; ledger; cryptography; Hash; decentralization; relational database; SQL; Prototype; Blockkedja; ledger; kryptologi; Hash; decentralisering; relationsdatabas; SQL; Prototyp;

  Sammanfattning : B-SPORT+ är ett projekt som var intresserat av att utveckla en applikation för tips och vägledning inom fysisk träning anpassad till personer med funktionsnedsättningar. B-SPORT+ identifieradebehovet av en decentraliserad ledger i applikationen. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER