Sökning: "the school of music and art"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden the school of music and art.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Kulturhuset SILO

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Veronica Ihrfors; [2022]
  Nyckelord :Silo; Urbanization; Concrete; Brick; Community center; Apartment; Arboga;

  Sammanfattning : This project focuses on making a “Folkets hus”, a form of community centre available for its surrounding inhabitants to express their identities and experience different cultures, these buildings usually contain libraries, theatre, restaurants, art centre, educational spaces, a child section and more. The city chosen for this project was Arboga, a small old industrial town from the 13th century a few miles west about Eskilstuna. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers attityder till sociologiämnet : En enkätstudie om sambandet mellan kön, kulturellt kapital och attityder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Eriksson; Therese Karlberg; [2022]
  Nyckelord :cultural capital; gender; attitude; the subject of sociology; upper secondary school; kulturellt kapital; kön; attityder; sociologiämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and hypothetically explain students' attitudes to the subject of sociology in upper secondary school in Sweden based on students' (a) cultural capital and (b) gender. This is explained with the help of Pierre Bourdieu's capital theory, and also his perspective on gender. LÄS MER

 4. 4. Genre - Som man bäddar får man ligga : En kvalitativ intervjustudie med sånglärare på kulturskolan och deras relation till genrer i och utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Julia Nylander; [2022]
  Nyckelord :singing; genre breadth; municipal school of arts; interviews; socio cultural perspective  ; sång; genrebreddning; kulturskola; intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa arbetet med genrebreddning inom sångundervisning på kulturskola och identifiera vilken betydelse sånglärares utbildning och musikaliska bakgrund har för elevers möjligheter att få sjunga olika genrer. Forskningsfrågorna är följande: Vilka möjliga mönster finns mellan lärares undervisning och deras egna genreintresse, musikaliska identitet och utbildning? Hur talar sånglärare på kulturskolan om sitt arbete med genrebreddning? Tidigare forskning om ämnet visar starka kopplingar mellan genre och identitet, samt att undervisningen påverkas av lärarens musikaliska bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Om oboeelevers motivation : En intervjustudie om oboelärares erfarenheter kring elevernas motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sanna Asplund; [2021]
  Nyckelord :Motivation; oboe; teacher; student; the community school of music and art; Motivation; oboe; lärare; elev; musik- och kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad oboelärare på musik- och kulturskolor har för erfarenheter kring sina elevers motivation att spela oboe. I bakgrundskapitlet presenteras en beskrivning av instrumentet oboe följt av en beskrivning av musik- och kulturskolans framväxt i Sverige under 1900-talet och en kort beskrivning av motivationsteorier genom historien. LÄS MER