Sökning: "uppsats ämnen svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden uppsats ämnen svenska.

 1. 1. Framgångsfaktorer för läsförståelse : Lärares erfarenheter av läsförståelseundervisning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kusserow; Frida Enehöjd; [2021]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; läsförståelse; Sverige; Finland; PISA; PIRLS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få en förståelse för vilka framgångsfaktorer lärare upplever leder till en mer gynnsam läsförståelseundervisning i årskurs 4. Metoden vi valde att använda oss av var enkäter utskickade till svenska lärare. Vi fick 18 enkätsvar tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tim Licke; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; planering; planeringsarkitektur; arkitektur; samhällsplanering; miljömål; giftfria miljöer; sanering; förorenad mark; förorening; förorenade områden; implementering; Sveriges miljömål; miljökvalitetsmål; stadsomvandling; förtätning; implementeringsteori; PBL; MB; Plan och bygglagen; Miljöbalken;

  Sammanfattning : De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. LÄS MER

 3. 3. Högläsning för elever i årskurs 4-6 : En intervjustudie om lärares syn på högläsning, val av böcker och tankar kring normkritik vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Mossberg; [2021]
  Nyckelord :Reading aloud; choice of literature; norm criticism; elementary school; education; Swedish; Högläsning; litteraturval; normkritik; grundskola; undervisning; svenska;

  Sammanfattning : Abstract Reading aloud does not have its own place in the curriculum for grades 4-6. This means that it is up to the teachers to decide whether they should read aloud in their teaching and, if so, to what extent. Neither are there any clear guidelines as to what kind of literature the pupils should take part of. LÄS MER

 4. 4. Index prediction on the Swedish stock market using natural language processing methods on Swedish news

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Erik Ris; Axel Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Stock market prediction; Index prediction; Sentiment analysis; Topic modelling; LDA; Swedish newspaper data; NLP; Machine Learning; RNN; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This master thesis explores if topic modelling and sentiment analysis on Swedish financial newspaper data can be used to predict the direction of the Swedish stock market. A pipeline was set up where full length articles as well as article summaries were fed into a topic model and a sentiment analysis model. LÄS MER

 5. 5. "Finns ingen glädje som man får när man är på plats." En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter av distansundervisning under Corona pandemin!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alma Kahriman; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Covid19; lärarroll; lärarelev relation; distansundervisning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har syftet varit att undersöka gymnasielärares erfarenhet av övergången till distansundervisning under Corona pandemin samt vilka konsekvenser den har på lärare-elev relationen och lärarrollen. För att nå förståelse om hur interaktionen med elever har påverkats har jag valt att använda mig av symbolisk interaktionism samt Goffmans dramatugiska perspektiv. LÄS MER