Sökning: "utvärdering i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden utvärdering i förskola.

 1. 1. Överlämning till första årskursen i anpassad grundskola : Elevers rätt till kontinuitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kajsa Hedin; Olander Maria; [2023]
  Nyckelord :Anpassad grundskola; Förskola; Kommunikation; Process; Transaktionsförståelse; Transaktionsmodell; Överlämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka arbetsprocesser och kommunikationsprocesser som framträder i speciallärares och rektorers beskrivningar av överlämningsprocessen till första årskursen i anpassad grundskola. Studien har tre frågeställningar: Hur beskriver speciallärare och rektorer överlämningen till första årskursen i anpassad grundskola? Framträder det några arbetsprocesser i beskrivningarna och vilka är i så fall dessa? Vilka kommunikationsprocesser synliggörs i de arbetssätt som beskrivs? Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Det relationella i en mål- och resultatstyrd förskola : - En flerdimensionell väv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Långström; [2023]
  Nyckelord :ECE; Teacher-child interaction; Relationer; förskola; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Syftet var att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till gällande relationella aspekter i en förskolekontext, med betoning på det relationella i de mellanmänskliga interaktionerna, vad ett relationellt perspektiv kan ses betyda för barns utveckling och lärande. Detta i förhållande till den helhet på omsorg, utveckling och lärande som skrivs fram i förskolans läroplan. LÄS MER

 3. 3. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victor Unosson; [2023]
  Nyckelord :samnyttjande samutnyttjande; förskola; förskolegård; närområdespark; park; barriär; säkerhet; barn;

  Sammanfattning : Samnyttjande är ett relativt nytt planeringskoncept som erbjuder större möjlighet till fler funktioner på mindre yta. Förskolor och parkmiljöer är två funktioner som måste ta plats i en stad samt besitter stora värden – de kräver däremot stora arealer. LÄS MER

 4. 4. ”Man är ju två i ett samtal” : En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogersuppfattningar om kommunikation, samarbete och roller vid tidiga stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Trygg; [2023]
  Nyckelord :inkluderande lärmiljö; kommunikation; samarbete; samverkan; sociala roller; specialpedagogik; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka samarbetet och kommunikationen mellan specialpedagoger och förskollärare vid tidiga stödinsatser. Särskilt fokus ligger på respondenternas erfarenheter av den kommunikation som förs, vilka faktorer som påverkar kommunikation och samarbete samt hur respektive profession uppfattar varandras roller. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i förskolan : Pedagogernas perspektiv på användning av digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marina Dzakula; Sara El Faourie; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; undervisning; förskola; lärande; Ipad;

  Sammanfattning : Inledning:  Samhället har gått in i den digitaliserad värld där digitala verktyg har blivit en del av människan vardagliga liv. Förskolans senaste läroplan ställer krav på att pedagoger utvecklar barnens digitala kompetens på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande. LÄS MER