Sökning: "utvecklingspsykologiska teorier barn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden utvecklingspsykologiska teorier barn.

 1. 1. Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Grönstrand; Hanna Andersson Granström; [2018]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; lärandemiljö; specialpedagog; åldersblandad och åldershomogen barngrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cecilia Grönstrand och Hanna Andersson Granström (2018) Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan (The significance of age composition for preschool children in need of special support). Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. "Miljön är viktigt, där vistas barn hela tiden" - En studie om förskolans inlärningsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nilsson; Sara Darth; [2014]
  Nyckelord :Förskola; inlärning; miljö; meningsskapande; utveckling;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att ta reda på hur fem olika förskollärare tänker kring betydelsen av inomhusmiljön som främjande för barns lärande och utveckling. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare från fyra olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Pedagogens roll i förhållande till barnen : en kritisk diskursanalys av styrdokumenten för förskolan från 1987 till 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristoffer Dahlbäck Reid; Tilda Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Läroplanen för förskolan 1998 2010; Det pedagogiska programmet för förskolan 1987; barnsyn; pedagogens roll; textanalys;

  Sammanfattning : Förskolan har vuxit sig allt större de senaste åren och majoriteten av alla barn går i förskolan.1998 skedde en stor förändring då ansvaret för förskolan överfördes från Socialdepartementet tillUtbildningsdepartementet och förskolan blev en del av skolväsendet. LÄS MER

 4. 4. Representationen av funktionshinder i SVT:s barnprogram : En studie av Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Sofie Linnea Öhman Helmer; Blanca Sjöstedt; [2011]
  Nyckelord :funktionshinder Lilla Aktuellt Lilla Sportspegeln Miljöhjältarna;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ta reda på hur representationen av funktionshindrade ser ut i SVT:s barn- och ungdomsprogram; Lilla sportspegeln, Lilla aktuellt och Miljöhjältarna. Frågeställningarna uppsatsen besvarar är:• Hur ofta förekommer funktionshinder i SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna?• Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer de? • Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen viundersökt? • Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut programmen emellan?Programmen vi undersökt är aktuella och riktar sig mot målgruppen barn och ungdomar mellan 8-12 år. LÄS MER

 5. 5. "Mamma, jag lekit dig!" : En essä om pedagogens uppgift i mötet med barn som har svårt att leka med andra

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sitto Poli; [2011]
  Nyckelord :lek; lekforskning; barns utveckling; förskolepedagog; förskolebarn; samspel; språk; lekmiljö; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här erfarenhetsbaserade essän är att utforska vad min uppgift som förskolepedagogär i mötet med barn som har svårt att leka med andra. Vad innebär det att vara en godpedagog i mötet med barn som har svårt att leka med både vuxna och barn? Frågeställningenväcktes i mig då jag på min nya avdelning uppmärksammade två barn som hade den svårigheten. LÄS MER