Sökning: "vad är en regellek"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är en regellek.

 1. 1. Barns egna platser på skolgården

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Marcuson; [2020]
  Nyckelord :skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

  Sammanfattning : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Lek med växter och naturmaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Tuväng; [2014]
  Nyckelord :lek; naturmaterial; skola; lekredskap; Jean Piaget; skolgård; Lingua Montessoriförskola;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. LÄS MER

 3. 3. Vygotskij och Leontjev om lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Håkan Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :lek; lekpedagogik; Leontjev; Vygotskij; play; play pedagogy; Leontiev; Vygotsky;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de sovjetiska psykologerna Vygotskij och Leontjevs teoretiska perspektiv på lek, så som Vygotkji presenterar sin teori i förläsningen Lekens roll i barnets psykiska utveckling 1933 (1981) och så som Leontjev presenterar sin teori i artikeln Lekens psykologiska grundvalar i förskoleåldern 1944 (1982). Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ hermeneutisk textanalys av dessa två källor, och ställer sig frågan vad Vygotskijs och Leontjevs teorier betyder? Analysen anlägger dels ett hermeneutiskt historiskt perspektiv och dels ett nutids historiskt pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Skolgård - Lekgård

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Heléne Heimer; Karolina Ingvarsson; [2006]
  Nyckelord :Barns miljö; frilek; regellek; rollek; skolgård;

  Sammanfattning : Vi har i arbetet undersökt skillnader och likheter i leken på två skolgårdar, vi har med undersökningen velat studera samspelet mellan skolgårdsmiljöns utformning och barns lek, och om det finns lekar som hänger ihop med den uppbyggnad den specifika skolgården har. Vår frågeställning har under arbetets gång varit; Hur ser skolgårdsmiljön ut? Vad leker barnen? Vilka skillnader och likheter finns det i leken på de olika skolgårdarna? Hur ser pedagogen på skolgården och leken där?Undersökningen har genomförts med hjälp av observationer av barns lek på skolgården, kompletterat med intervjuer av barn om hur de ser på sin skolgård och vad de brukar göra där. LÄS MER